21 Ağustos 2007 04:00

Emekli-Sen vekillere mektup g?nderdi

D?SK?e ba?l? Emekli-Sen ?yeleri, yeni se?ilen 549 milletvekiline mektup g?ndererek emeklilerin sendikala?mas?n? sa?layacak yasal d?zenlemeleri yapmalar?n? istediler.

Paylaş

D?SK?e ba?l? Emekli-Sen ?yeleri, yeni se?ilen 549 milletvekiline mektup g?ndererek emeklilerin sendikala?mas?n? sa?layacak yasal d?zenlemeleri yapmalar?n? istediler.
K?z?lay Postanesi ?n?nde d?n bir araya gelen emeklilere, D?SK B?lge Temsilcisi Tayfun G?rg?n, KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Da?demir, KESK T?S Sekreteri Kamuran Karaca da destek verdi. Emekli-Sen Genel Ba?kan? Veli Beys?len, daha ?nce de milletvekillerine mektup g?nderdiklerini, ancak vekillerin gerekli duyarl?l??? g?stermediklerini s?yledi. Parlamentonun yeni se?ilen vekillerle birlikte yenilendi?ini, bu y?zden yeni se?ilen vekillere mektup g?ndereceklerini kaydeden Beys?len, emeklilerin sorunlar?n? ve Emekli-Sen?in sendika olma hakk?n?n tan?nmamas?na kar?? verdikleri m?cadeleyi, vekillere iletmeyi hedeflediklerini ifade etti. T?rkiye?de emeklilerin ge?inebilmek i?in ?al??mak zorunda kald???n?n, ?nemli bir k?sm?n?n kirada oturdu?unun ve hastane kuyruklar?nda ya?amlar?n? t?kettiklerinin alt?n? ?izen Beys?len, yeni se?ilmi? vekillerden antidemokratik d?zenlemelerle dolu, 12 Eyl?l ?r?n? anayasay? de?i?tirerek, emeklilerin sendikala?malar? ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n? istedi.
KESK?ten birlik ?a?r?s?
KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Da?demir ise Ba?bakanl?k binas?nda toplu g?r??melerin s?rd???ne, toplu g?r??melere kat?lan sendikalar?n yerinin de ?masa de?il sokak? olmas? gerekti?ine i?aret etti. Da?demir, daha ?nce g?r??melerde emeklilerin ve kamu emek?ilerinin taleplerini dile getirdiklerini, bir?ok yasada d?zenleme yap?lmas?n? istediklerini dile getirerek, h?k?met Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi karar?na ra?men d?zenlemelerde de?i?ikli?e gitmedi?i i?in KESK?in g?r??melere kat?lmad???na dikkat ?ekti. Da?demir, Memur-Sen ve Kamu-Sen?e ?a?r?da bulunarak, ?Gelin birlikte grev yapal?m, kamu emek?ilerinin taleplerini birlikte hayk?ral?m? diye konu?tu.
Konu?malar?n ard?ndan Emekli-Sen ?yeleri, taleplerini i?eren mektuplar? milletvekillerine g?nderdiler. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

AKP?nin demokrasisi!

SONRAKİ HABER

Adana'da sendikalar, odalar ve Adana Barosundan örgütlenme forumu

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa