AKP?nin demokrasisi!

Sendikaya ?ye olduklar? gerek?esiyle, Akdeniz Sel?uk Nakliyat Kargo ?irketi?nden at?lan i??ilerin direni?ine ve onlara destek veren T?MT?S y?netici ve ?yelerine y?nelik polis ve patron bask?s? k?nand?.


Sendikaya ?ye olduklar? gerek?esiyle, Akdeniz Sel?uk Nakliyat Kargo ?irketi?nden at?lan i??ilerin direni?ine ve onlara destek veren T?MT?S y?netici ve ?yelerine y?nelik polis ve patron bask?s? k?nand?.
?zmir?in P?narba?? semtinde bulunan Akdeniz Sel?uk Nakliyat Kargo ?irketi ?n?nde bir araya gelen T?MT?S y?netici ve ?yeleri sald?r?larla ilgili bas?n a??klamas? yapt?lar. A??klamay? yapan T?MT?S Genel ?rg?tlenme Sekreteri Muharrem Y?ld?r?m, yasal olmayan bir ?ekilde i?ten ??kar?lan 5 i??inin ve onlara destek olan sendika ?yelerinin, 4 g?nden bu yana hem polisin, hem de i?veren taraf?ndan tutulan ?lk?c? ?etelerin sald?r?s?na u?rad???n? s?yledi. ??ten ??kar?lan 5 i??inin yerine, ?irkete d??ar?dan 30 ki?inin al?nd???n? aktaran Y?ld?r?m, ?Bu ki?ilerin i?le ilgisi yok. Bunlar, mafyavari y?ntemlerle i?ten ??kar?lan 5 i??inin ve bizim direni?imizin k?r?lmas? i?in tutulmu? paral? askerlerdir? diye konu?tu. Y?ld?r?m, i?verenin bununla da yetinmeyerek, as?ls?z ihbarlarla polisle i??ileri kar?? kar??ya getirmek istedi?ini belirterek, emniyet g??lerinin de bu ihbarlar? sorgusuz sualsiz kabul ederek hareket ettiklerini s?yledi.
T?MT?S Genel Ba?kan? Kenan ?zt?rk de, Ba?bakan??n s?rekli demokratik haklardan bahsederek, sendikalar?n ?zel sekt?rde ?rg?tlenmesi gerekti?ine ili?kin s?zlerine at?fta bulunarak ???te Say?n Ba?bakan?m, sizin demokrasiniz bu kadar. ?rg?tlenen is?iler i?ten ??kar?l?yor. Sendikac?lar g?zalt?na al?n?yor? dedi. T?MT?S ?yeleri a??klama s?ras?nda s?k s?k ?Kahrolsun i??i d??manlar??, ?Ya sendika girecek, ya kepenk inecek?, ??? ekmek yoksa, bar?? da yok?, ?Bask?lar bizi y?ld?ramaz? sloganlar?n? att?. A??klaman?n yap?ld??? alanda polisin yo?un g?venlik ?nlemi ald??? g?r?ld?.
17 ki?i g?zalt?na al?nm??t?
P?narba???ndaki olaylar 5 i??inin sendikaya ?ye oldu?u i?in ?al??t?klar? Akdeniz Nakliyat Kargo ?irketi?nden ??kar?lmas?yla ba?lam??t?. ??ten ??kar?lan i??iler 12 A?ustos?tan itibaren ?irket ?n?nde oturma eylemine ba?lam?? ve 16 A?ustos?ta ?nce ?lk? ocaklar? ?yesi olduklar? ve ?irket taraf?ndan tutuldu?u iddia edilen ki?ilerin ta?l? sopal? sald?r?s?na u?ram??t?.
17 A?ustos?ta da ?evik kuvvetin coplu ve biber gazl? sald?r?s?na maruz kalan T?MT?S?lilerden 17 ki?i g?zalt?na al?nm??t?.
G?zalt?na al?nan T?MT?S ?yelerinin durumunu ??renmek i?in karakola giden T?MT?S y?neticileri de karakol ?n?nde darp edilerek g?zalt?na al?nm??lard?. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net