Altyap? sorunlar? depremzedeleri b?kt?rd?

Diyarbak?r??n Lice il?esinde 31 y?l ?nce meydana gelen depremin ard?ndan Diyarbak?r?da yapt?r?lan deprem konutlar?na yerle?en depremzedeler, suyu ve kanalizasyonu olmayan konutlarda olumsuz ko?ullarda ya??yor.


Diyarbak?r??n Lice il?esinde 31 y?l ?nce meydana gelen depremin ard?ndan Diyarbak?r?da yapt?r?lan deprem konutlar?na yerle?en depremzedeler, suyu ve kanalizasyonu olmayan konutlarda olumsuz ko?ullarda ya??yor. ?st? a??k kanalizasyon nedeniyle ?ocuklar?n?n s?k s?k hastaland???na dikkat ?eken vatanda?lar, yetkililerin ilgisizli?inden yak?nd?.
Diyarbak?r??n Lice il?esinde 1975 y?l?nda ya?anan depremin ard?ndan Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl????n?n Diyarbak?r?da D?n?ml? Mahallesi 88 Evler Semti?nde yapt?rd??? afet konutlar?na yerle?en vatanda?lar su, kanalizasyon ve di?er altyap? hizmetlerinden mahrum ya??yor. 2005 y?l?nda konutlara yerle?en vatanda?lar, onlarca kez Bay?nd?rl?k ?l M?d?rl???, B?y?k?ehir Belediyesi ile alt kademe belediyelerine ba?vuru yapt?klar?n? belirterek, ancak ba?vurular?ndan ?imdiye kadar sonu? alamad?klar?n? s?yledi.
Diyarbak?r kent merkezine sadece 2 kilometre uzakl?kta ya?ayan aileler, su ihtiya?lar?n? 2 y?ld?r ?zel ara?larla ba?ka yerlerden ta??yarak kar??lamak zorunda kal?yor.
?Se?imlerden sonra unutuluyoruz?
Semt sakinlerinden 80 ya??ndaki Z?lfiye Eser, kimsenin kendileri ile ilgilenmedi?ini belirterek, kanalizasyon kokusundan dolay? maske takacak duruma geldiklerini s?yledi. Geceleri sivrisinek ve kokudan dolay? uyuyamad?klar?n? aktaran Eser, bu durumun, ?ocuklar?n?n her g?n hastalanmas?na neden oldu?unu belirtti.
Se?im d?nemlerinde siyasilerin s?k s?k mahallelerine gelerek kendilerine yard?m s?z? verdiklerini dile getiren eser, ancak se?imlerden sonra unutulduklar?n? s?yledi. Art?k insan gibi ya?amak istediklerini dile getiren Eser, ?Mahallede bulunan b?t?n erkek ve kad?nlar yaz olunca bat?ya f?nd?k toplamaya gidiyor. Biz fakir ve peri?an aileleriz. Neden bize yard?m etmiyorlar? diyerek sitemde bulundu.
?Kokudan dolay? hastaland?k?
Nevin Ye?en adl? semt sakini ise sorunlar?n?n hemen ??z?lmesini isterken, Rahime Kaymak adl? semt sakini ise, ?Ben mahalledeki kokudan dolay? g?nlerdir hastay?m. Hastaneye gidemiyoruz. ??nk? anayola varmak i?in uzun bir s?re y?r?mek zorunday?z. ?nsanlar bizim halimize bakarak ac?yor. Sorunlar?m?z?n ??z?lmesini istiyoruz. Bize de insan muamelesi yap?lmas?n? istiyoruz? diye konu?tu.
?K?rt oldu?umuz i?in yard?m yap?lm?yor?
K?rt olduklar? i?in kendilerine yard?m yap?lmad???n? ?ne s?ren Murat ?etiner, belediyelerin kendilerine sahip ??kmas?n? istedi. Mahallede elektrik, su, kanalizasyon ve bir?ok sorun ya?and???n? aktaran ?etiner, ??ehir i?inde oldu?umuz halde, hatta mahalle stat?s?nde oldu?umuz halde kimse bize yard?m etmiyor. Art?k bu ?ekilde ya?amaktan usand?k. Yetkililerin art?k uyanmas?n? ve bizi g?rmelerini istiyoruz? dedi. (Diyarbak?r/D?HA)
Adnan Bilen
www.evrensel.net