Y?k?mdan geriye tedirginlik kald?

Sar?yer Cumhuriyet Mahallesi?ndeki y?k?mdan geriye molozlar ve y?k?lan evlere yak?n oturan insanlar?n tedirginli?i kald?. 23 ev, il ?zel idaresinin oldu?u gerek?esi ile y?k?l?nca evlerden ayr?lanlar?n ?o?u kiraya yerle?mek zorunda kald?lar.


Sar?yer Cumhuriyet Mahallesi?ndeki y?k?mdan geriye molozlar ve y?k?lan evlere yak?n oturan insanlar?n tedirginli?i kald?. 23 ev, il ?zel idaresinin oldu?u gerek?esi ile y?k?l?nca evlerden ayr?lanlar?n ?o?u kiraya yerle?mek zorunda kald?lar.
Kom?ular?n?n evi y?k?l?rken hi?bir ?ey yapamayan ve s?ran?n kendilerine gelmesinden korkan mahalle halk? ya?anan bu olaylardan dolay? ne yapacaklar?n? bilmiyor. 33 senedir ayn? mahallede oturduklar?n? belirten Hanife ?zdemir, ?Evimiz y?k?lacakm??. Ben diyorum toplan?p y?r?y?? yapal?m. ??nk? ger?ekten y?k?lan evleri g?r?nce ?z?l?yoruz. D?n oraya indim, a?laya a?laya geldim valla. Ha kom?umun yuvas? y?k?lm?? ha benim yuvam y?k?lm?? fark? yok ki? diye konu?uyor. ?Biz de korkuyoruz her an bizim evin durumu da bu olabilir. Zaten buras? fakirin yeri de?il, zenginin yeri diyorlarm??. Bizim bo?azm?? buras?. Bo?az, bo?azlar?nda kals?n diyorum? ?eklinde konu?an ?zdemir, 33 seneden beri oturduklar? yuvalar?n? y?kan?n yuvas?n?n olmamas?n? diledi?ini belirtti.
Yunanistan?dan ya da Bulgaristan?dan gelene daire verilip kendilerinin neden d??ar? at?ld?klar?n? anlamad???n? s?yleyen ?zdemir, ?Herkes hayal ediyor tapu gelecek diye ??nk? tapu vereceklerini s?ylediler? dedi.
Biri izin veriyor, biri y?k?yor
Ayn? mahallede ya?ayan Ay?e Aky?z Soyyi?it, evinin y?k?laca??n? yurtd???nda ??renmi?. Soyyi?it, ?Hi?bir yetkili gelip haber vermedi. Ben hi? b?yle bir ?ey g?rmedim. Bir tanesi tapu veriyor bir tanesi y?k?yor. Turgut ?zal tapu tahsis veriyor. Tayyip y?kt?r?yor? diyerek y?k?mlar?n mant?k d??? oldu?unu belirtiyor. ??nsanlar?n geliri yok, maa?? yok nas?l bir devlet buras? anlam?yoruz ki. Gelir versinler ?nce, evini g?sterir onlar? yerle?tirirsin sonra y?k?lacaksa y?kars?n. Ama insanlar? rezil kepaze ederek de?il yani? diyen Soyyi?it, evleri y?k?lan insanlar?n yoksul oldu?unu s?yl?yor. T?rkiye?ye art?k bir kuru? bile yat?r?m yapmayaca??n? belirten Soyyi?it, ?Neyin ne olaca?? belli de?il ki T?rkiye?de. Burada bir arsa al?p yapacak di?eri gelip y?kacak bir yerde. Benim gelirim var olmas?na ra?men d?nyan?n paras?n? yat?rd?m. Di?er insanlar zaten para derdinde, yoksulluk i?inde ya??yor? diye konu?tu.
?zel idarenin alan?na girdi?i i?in evinin balkonunun y?k?ld???n? s?yleyen Menek?e Tekin, ?Tabii evimize de girebilirler, ?b?r kom?ular?m?n ba??na gelen bizim ba??m?za da gelebilir. Ma?dur durumday?z ne yapars?n?z. ?ocuklar?m var, ne karar verirlerse onlara uyar?m. Ne yapaca??m?z? bilmiyorum? diye konu?uyor. Soyyi?it, ?Yap?lacak bir ?ey yok. Alan alm?? alaca??n?, veren vermi? verece?ini? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Nihal Topal/Sevim Kahraman
www.evrensel.net