Toplu ta??tlara sald?r? k?nand?

?HD ?stanbul ?ubesi, toplu ula??m ara?lar?na y?nelik sald?r?lar? k?nad???n? belirtti.


?HD ?stanbul ?ubesi, toplu ula??m ara?lar?na y?nelik sald?r?lar? k?nad???n? belirtti.
Son bir haftad?r toplu ula??m ara?lar?na y?nelik molotof kokteylli eylemler yap?ld??? ve bu eylemler s?ras?nda ?ETT otob?sleri ve yolcu ta??yan hatl? minib?slerin yak?lmas?na ili?kin yaz?l? a??klama yapan ?HD, bu eylemlerin, kabul edilemez oldu?unu belirtti. ?HD a??klamas?nda, halk?n yo?un olarak kulland??? toplu ula??m ara?lar?na y?nelik sald?r?lar?n, hem insanlar?n hayat?n? riske etti?ine hem de ya?amlar?n? zorla?t?rd???na dikkat ?ekildi. Bu t?r eylemlerin, her hangi bir protesto veya ama?la a??klanamayaca??n?n belirtildi?i ?HD a??klamas?nda hangi gerek?e ile yap?l?rsa yap?ls?n, bu t?r eylemleri tasvip etmedikleri ve k?nad?klar? ifade edildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net