Fotoğraf: Evrensel

G?revden al?ns?n!

TTK Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?nun, Kayseri?de d?zenlenen bir sempozyumda ?T?rkiye?de ya?ayan K?rtler T?rkmen k?kenli, K?rt Alevileri ise Ermeni k?kenlidir? a??klamalar?na tepkiler b?y?yor.


TTK Ba?kan? Yusuf Hala?o?lu?nun, Kayseri?de d?zenlenen bir sempozyumda ?T?rkiye?de ya?ayan K?rtler T?rkmen k?kenli, K?rt Alevileri ise Ermeni k?kenlidir? a??klamalar?na tepkiler b?y?yor.
Alevi Bekta?i Federasyonu Genel Sekreteri Turan Eser, yapt??? yaz?l? a??klamada, ?Bir profes?r ve TTK Ba?kan? olan Hala?o?lu?nun a??klamas? bilimsellikle hi?bir alakas? olmayan ideolojik bir de?erlendirmedir. Anadolu?nun k?lt?rel, inan?sal ve dilsel zenginliklerini inkar ve tek tiple?tirme ?abas? vard?r. ?K?rt yok, Alevi yok? gibi mesnetsiz g?r??leri savunmak, bilimsel olmaktan daha ?ok ideolojik bir amac? g?tmektir. Bu tav?r bir akademisyen duru?u de?il, ancak cehalet ?rne?idir. Cehaletin t?rpan? ile akl?, toplumsal haf?zay? ve farkl? k?lt?rel kimlikleri bi?meye d?n?k bu yakla??m, ayr?mc?l?k, ?rk??l?k ve kafatas??l?k ?retmektedir? dedi. Eser, Hala?o?lu?nun a??klamas?n?n ayn? zamanda bir b?l?c?l?k giri?imi oldu?unu savundu. Eser, ?Toplumda ?nyarg? olu?turmaya d?n?k bu a??klamalar?n durdurulmas? ve engellenmesi i?in Hala?o?lu?nun istifas? de?il, derhal g?revden al?nmas? gerekir? dedi.
?iki kere iki be? etmez?
D?HA?ya konu?an ayd?nlar da tepkilerini dile getirdiler. Sosyolog ?smail Be?ik?i, ?Baz? olgular? kabul etmek gerekir. ?ki kere iki be? eder tart??mas? yanl??t?r. Bu tart??may? g?t?rmek do?ru de?ildir. Bence bu a??klamalar kar??s?nda, K?rt halk? kendi kurumlar?na, diline, k?lt?r?ne daha s?k? bir ?ekilde sar?lmal?d?r? dedi.
Sosyolog Faik Bulut, tarihte K?rtle?mi? Ermeniler kadar, T?rkle?mi? Ermenilerin de oldu?una dikkat ?ekerek, ?Ama bunu olay?n b?t?n? gibi g?stermek bilime ayk?r?d?r. Tarih sadece bir millete hizmet etmek i?in de?ildir? diye konu?tu. Bulut, Anadolu?da T?rk boylar? olarak g?sterilen bir?ok boyun asl?nda T?rk olmad???n? ve bir?ok boyun birle?mesi sonucu ortaya ??kan boylar oldu?unu kaydederek, ??rne?in Dadalo?lu?na bakarsan?z, Kayseri?deki Av?arlar? T?rk ve K?rtlerin etkile?imi sonucu olarak ortaya ??kan bir boy olarak g?r?r. Av?arlar i?in ?K?rtlerin Ye?eni? der. Yine Germiyano?ullar??na bakt???n?zda ad?ndan da anla??laca?? gibi bu beylik asl?nda Yezidi K?rtlerden olu?mu?tur.? a??klamalar?n? yapt?.
Yok sayma ve hakaret
Ermeni yazar M?g?rdi? Margosyan ise, Hala?o?lu?nun ?nyarg?l? biri oldu?unu belirterek, ?Milli bir g?r?? var. Bu de?i?mez. Ya da ?ok az de?i?ir. Hala?o?lu da bu milli g?r???n temsilcili?ini yap?yor. Bu t?r insanlar?n a??klamalar?na de?er bile vermemelisiniz? diye konu?tu. ?HD Genel Ba?kan? Reyhan Yal??nda?, ?B?ylesi bir a??klamay? ciddi bulam?yorum. Bu a??klamada K?rtler yok say?l?rken, ayn? zamanda Ermenilere de hakaret ediliyor? dedi. Yal??nda?, Hala?o?lu?nun bulundu?u kurum ve akademisyen g?revinden derhal istifa etmesi gerekti?ini s?yledi.
Kamer Gen??ten tepki
Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Kamer Gen? de ANKA?ya yapt??? a??klamada, ?TTK tarafs?z, insanlar? ikna edecek bir ara?t?rma yapm??sa a??klas?nlar verileri, herkes g?rs?n. ?nsanlar?n de?i?ik mezhep ve ?rktan olmas? onlar?n a?a??lanmas?na neden olamaz. Bizim i?in insan insand?r. Ancak, bu s?ylemle K?rt k?kenli Alevilere hakaret edilmek isteniyorsa, bu affedilecek bir durum de?ildir. Hala?o?lu?na hak etti?i cevap verilecektir. Biz bu konuda Hala?o?lu?ndan belgeleri a??klamas?n? istiyoruz?diye konu?tu.
SHP: Nazi antropolo?u
SHP Genel Sekreter Yard?mc?s? U?ur Cilasun ise "T?rk Tarih Kurumu, 'Irk Ara?t?rma Enstit?s?' de?ildir" dedi. Cilasun d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, "TTK Ba?kan?'n?n hangi bilimi kastetti?ini bilmiyorum ama bu 'bilim' olsa olsa ellerinde pergeller, ?l?ecek kafatas? arayan Nazi antropologlar?n?n bilimi olabilir? dedi. Cilasun, ger?ek bir tarih?inin, insanlar?n kimli?ini 500 y?l ?nceki belgelerin de?il, ki?isel tercihlerinin belirledi?ini bildi?ine dikkat ?ekerek, Hala?lo?u'nun g?revden al?nmas?n? istedi. (HABER MERKEZ?)
TTK?y? tarafs?z bilim insanlar? y?netmeli

Selahattin Demirta? (DTP Diyarbak?r Milletvekili) : Tarih kurumunda yer alan ve profes?r kimli?i ta??yan birinin b?ylesi bir a??klama yapmas? vahim. A??klama ile ge?mi? y?llar?n ?rk?? tarih tezleri yeniden canland?r?lmaya ?al???l?yor. Hala?o?lu?nun derhal g?revden al?nmas? gerekmekte, TTK?n?n tarafs?z bilim insanlar? taraf?ndan y?netilmesi gerekmektedir.
Mazhar Akta? (K?rt Dili Ara?t?rma ve Geli?tirme Derne?i Genel Ba?kan?): Devletin resmi makamlar?n?n verilerine g?re T?rkiye?de 52 dil var ve K?rt?e de bu diller aras?nda yer al?yor. K?rtler milattan ?nce de bu topraklarda ya??yorlard?. T?rkler ise Orta Asya?dan gelmi?tir. Hala?o?lu?nun a??klamas? bilim insanlar?na yak??m?yor. Biz bu a??klamay? hakaret olarak g?r?yoruz.
Yrd. Do?. Dr. Ahmet ?nan: Hala?o?lu?nun yapt??? a??klamay? talihsizlik olarak g?r?yorum. Antropologlar tespit yaparken net olarak kimlikleri ortaya koymakta zorlan?rlar. Kitlenin etnisitelerini belirlemede de ?rk ve dil de?il, k?lt?r dikkate al?n?r. Yap?lan yanl?? d?zeltilmelidir.
Servet Deniz (K?rt Enstit?s? S?zc?s?): T?rkiye?nin resmi kurum temsilcisinin yapt??? a??klama ile birlikte K?rtlerin inkar?n?n resmi bir ?ekilde s?rd??? g?r?lm??t?r. Bu t?r a??klamalar?n d?nemi ge?mi?tir. K?rtler nerden gelmi?ler? Nas?llar? Ne b?yle bir soru ne de b?yle sorun var. Bu sorular?n cevab?n? t?m d?nya biliyor. Yapt??? milliyet?iliktir. Bizler bu durumu k?n?yoruz. (Diyarbak?r/D?HA)
www.evrensel.net