?Anadilimize sahip ??kaca??z?

K?rt?e habercili?i geli?tirmek amac?yla Azadiya Welat gazetesinin d?zenledi?i ?Azadiya Welat K?rt?e Gazetecilik ?d?lleri Yar??mas?? ?d?l t?reni d?n yap?ld?.


K?rt?e habercili?i geli?tirmek amac?yla Azadiya Welat gazetesinin d?zenledi?i ?Azadiya Welat K?rt?e Gazetecilik ?d?lleri Yar??mas?? ?d?l t?reni d?n yap?ld?.
B?y?k?ehir Belediyesi teras kat?ndaki ?d?l t?renine DTP ?stanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir, DTP MYK ?yesi Selim Sadak, Silopi Belediye Ba?kan? Muhsin Konur, Diyarbak?r alt kademe belediye ba?kanlar?, TZP, K?rt Enstit?s? yetkilileri, gazete ?al??anlar? ve okurlar? kat?ld?. T?rende konu?an Azadiya Welat Genel Yay?n Y?netmeni Tayip Temel, gazeteye sahip ??k?lmas?n? istedi. Temel, ?Resmi zihniyet Welat g?nl?k olunca gazetenin s?rmeyece?ini d???n?yordu. Ancak bunun rahat s?rd???n? g?r?nce bu kez soru?turmalar, kapatmalarla bizi durdurmaya ?al??t?lar? dedi. Temel, K?rt?e?yi savunman?n ?nemine dikkat ?ekti.
Siyaset dili olmal?
DTP MYK ?yesi Selim Sadak da, siyaset dilinin K?rt?e olmas? gerekti?ine vurgu yapt?. Yar??mada haber dal?nda Dicle Haber Ajans? (D?HA) Irak Muhabiri Redur Xelil, ?Irak?taki Sava? Olumsuz Bir Nesil Yarat?yor? ba?l?kl? haberiyle birincilik ?d?l?n? al?rken, Xelil?in ?d?l?n? D?HA Haber M?d?r? Serdar Altan, Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in elinden ald?. Baydemir, her anne ve baban?n ?ocuklar?yla kendi dillerinden konu?arak bu misyonu y?klenmelerini istedi. Baydemir, kendisine K?rt?e i?in y?zlerce dava a??ld???n? hat?rlatarak, ?Ne yaparlarsa yaps?nlar ben bu tavr?m? s?rd?rece?im? diye konu?tu. Yine D?HA Irak Muhabiri Adnan Mustafa, ?G?ney?de kad?nlar neden intihar ediyor? ve D?HA Diyarbak?r Muhabiri Evrim Dengiz, ?Annesinin Kendisine B?rakt??? Miras Ba??na Bela Oldu? ba?l?kl? haberleriyle ikincili?i payla?t?. D?HA Van Muhabiri Azim Yacan ve Diyarname adl? gazetesinden Cemil O?uz ???nc?l?k ?d?l?n? ald?lar. Siirt M?cadale gazetesi de, man?etini K?rt?e, Arap?a ve T?rk?e dillerinde yay?nlad??? i?in j?ri ?zel ?d?l? ald?.
K?rt?e?ye yapt?klar? katk?lar?ndan dolay? Osman Baydemir, eski Sur Belediyesi Ba?kan? Abdullah Demirba?, G?n Radyo ve TV ile Mazlum-Der?e de J?ri ?zel ?d?lleri verildi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net