21 Ağustos 2007 00:00

DTP?ye kar?? ayr?mc?l?k s?r?yor

DTP Meclis?te ilk grup toplant?s?n? MHP?nin bo?altt??? salonda bir saat gecikmeyle yapabildi.

Paylaş

DTP Meclis?te ilk grup toplant?s?n? MHP?nin bo?altt??? salonda bir saat gecikmeyle yapabildi. Oda olmad??? gerek?esiyle daha ?nce Meclis?te grubunu toplayamayan DTP?nin ilk grup toplant?s? TBMM Ba?kanl?k Divan??n?n ald??? kararla Meclis TV?den naklen yay?nlanmad?.
DTP?nin ilk grup toplant?s?nda yapt??? konu?mada, se?ilecek cumhurba?kan?n?n 72 milyonu kucaklamas?n? istediklerini ifade eden DTP Meclis Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, ?K?rt sorununun bar????l yollarla ??z?m? esas alan uygulamalar istiyoruz. Say?n Abdullah G?l?le bu konuyu g?r??t?k. A??k bir mesaj alamad?k. Parlamentonun ?al??malar?na kat?laca??z. Biz yar?n? g?rmek istiyoruz? diye konu?tu. T?rk, sivil bir cumhurba?kan?n?n parlamento taraf?ndan se?ilmesini esas ald?klar?n? belirterek, ?Cumhurba?kan? se?iminin ilk tur oylamas?na kat?laca??z. Ahmet T?rk olarak bo? oy kullanaca??m? dedi.
Hepimizin sorunu
T?rkiye?nin onlarca sorunu bulundu?unu, parlamentonun da bu sorunlar? ??zmeye aday oldu?unu s?yleyen T?rk, ?G?n?l isterdi ki y?zde 10 baraj? olmas?n, halk?n tamam? parlamentoda temsil edilsin? dedi. T?rk, ?Siville?meyi hedefleyen, sorunlar? demokratik y?ntemlerle ??zmeyi hedefleyen bir anlay???n ortaya ??kt???n? g?r?yoruz. ?zellikle ?oven, milliyet?i, ?rk?? anlay??lara kar?? halk adeta kap?s?n? kapatt?. Gelecekle ilgili sorunlar?m?z?n demokratik y?ntemlerle ??z?lmesini hedefleyen bir anlay??? ortaya koydu. Belki de AKP yetkililerinin bu kadar g??l? ??kmas?n?n nedeni, siville?meyi isteyen bir halk?n AKP grubuna verdi?i bir mesajd?r. Bu ?lkenin sorunlar? var, bu ?lkenin sorunlar?n?n ba??nda K?rt sorunu var. Ancak biz, sava? ????rtkanl??? yapan kesimlere destek vermiyoruz, bunun demokratik y?ntemlerle ??z?m?n? esas alan anlay??? destekliyoruz gibi bir mesaj... Bu mesaj?n herkes taraf?ndan do?ru olarak okunmas?n? istiyoruz. Sivil demokratik y?ntemlerin ?ne ??kar?lmas? do?rultusunda parti olarak, grup olarak ?al??malar?m?z? s?rd?rece?iz? diye konu?tu.
Halk?n sorunlar?n?n nedenlerini ara?t?ran bir mant???n ?ne ??kmas?n? beklediklerini s?yleyen T?rk, ?K?rt sorunu, T?rkiye?nin sorunu; hepimizin sorunudur. Bug?ne kadar bu sorunun parlamento zemininde ?ok a??k tart???lma imkan? bulunamad?. Soyut tart??malarla zaman zaman T?rkiye?nin g?ndemine geldi ama herkes, sorunun sonu?lar?yla ilgilendi, nedenler ?zerinde kimse durmad?. Bug?n, gelin bu nedenler ?zerinde tart??al?m. Bilimsel tart??malarla, diyalog, uzla?? zeminini yaratacak bir mant?kla olaylar? yorumlayal?m? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

TBB?den ?artl? destek

SONRAKİ HABER

MÜSİAD: Türk kenevirini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa