Se?im sonu?lar? tart???ld?

Yeni d?nemde se?im sonu?lar?n?n etkileri, Meclis?te de?i?en dengeler, ba??ms?z adaylar?n konumu ve se?im s?recinde izlenen politikalar ile ilgili parti temsilcilerinin kat?l?m? ile ?Se?imler ve T?rkiye? tart??mas? ger?ekle?ti.


Yeni d?nemde se?im sonu?lar?n?n etkileri, Meclis?te de?i?en dengeler, ba??ms?z adaylar?n konumu ve se?im s?recinde izlenen politikalar ile ilgili parti temsilcilerinin kat?l?m? ile ?Se?imler ve T?rkiye? tart??mas? ger?ekle?ti.
BEKSAV?da d?zenlenen etkinlikte konu?an EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Kamil Tekin S?rek, ?Bin Umut Adaylar? sadece DTP milletvekilleri olarak alg?lan?rsa yanl?? olur. Hem o geni? ittifak ihtimali ortadan kalkar, hem de gerici g??lerin sald?r?lar? kar??s?nda savunmas?z ve g??s?z olurlar? diyerek, emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin birle?ebilece?ini ve ittifak kurulmas? gerekti?ini ifade etti. SDP MYK ?yesi An?t Baba, ?Bin Umut milletvekilleri sadece bir ?at?n?n g?r?nt?s?d?r? diye konu?urken, ?DP ?stanbul ?l Ba?kan? Alper Ta?, solun se?imlerden ba?ar?s?z ??kt???n? ve T?rkiye?nin daha fazla sa?c?la?t???n? savundu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net