Te?ekk?r ziyaretleri s?r?yor

?DP Milletvekili Ufuk Uras, ?mraniye?de kendisine destek veren siyasi parti il?e ?rg?tlerini ziyaret etti.


?DP Milletvekili Ufuk Uras, ?mraniye?de kendisine destek veren siyasi parti il?e ?rg?tlerini ziyaret etti. ?nceki g?n EMEP, DTP, ?DP il?e ?rg?tlerini ziyaret eden Uras??n ilk dura?? EMEP il?e ?rg?t? oldu. Uras, se?imde g?sterdi?i yo?un ?al??ma ve verilen destek i?in EMEP?lilere te?ekk?r ederek, ?birlikte bundan sonra da olumlu ?al??malar yapacaklar?na inand???n?? s?yledi. Uras, ?Tek ba??na parlamentoda olmakla demokrasi m?cadelesi verilemeyece?inin fark?nday?z, bu m?cadeleyi sokakla birle?tirmemiz ?nemlidir? dedi.
Tersane i??ileriyle bulu?tular
Uras, DTP Milletvekili Sebahat Tuncel ile ?nceki g?n de EMEP Tuzla ?l?e ?rg?t??n? ziyaret etti. Milletvekillerini, tersane i??ileri ve ?ocuklar? kar??lad?. EMEP Tuzla ?l?e Y?neticisi ve tersane i??isi Ali Do?an yapt??? konu?mada, emekten, bar??tan ve demokrasiden yana bir cephenin yarat?lmas?n?n ?nemli oldu?una dikkat ?ekerek, ?Parlamentoda onlar, sokaklarda da biz i??i, emek?iler ve s?n?f?n partisi bu cepheyi g??lendirmek i?in ?al??aca??z? diye konu?tu. Uras ise EMEP?in se?im i?birli?i i?indeki olumlu tutumuna te?ekk?r ederek ba?lad??? konu?mas?nda, tersanede ciddi s?k?nt? ?ekildi?ini ve bu b?lgede EMEP?in ?al??mas?n?n ?rnek al?nmas? gerekti?ini dile getirdi ve ?K?lelik ko?ullar?n?n kald?r?lmas? i?in birlikte ?al??aca??z? dedi. Tersane i??ilerinin kendilerinin haz?rlad??? Baret isimli gazetenin de ?nemli bir i?lev ?stlendi?ini ifade eden Uras, ?Tersane i??ileriyle ?n?m?zdeki d?nem yap?lacaklar? daha iyi planlayaca??z?diye konu?tu.
Tuncel de cezaevinde olmas?na kar??n EMEP?in se?im d?neminde ger?ekle?tirdi?i ?al??malar? duydu?unu belirterek te?ekk?r etti. Tuncel, ?EMEP?le y?r?tt???m?z ?al??ma, bug?nl?k de?il y?llara dayal? ve s?recek? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net