Parmak aras? terlik re?eteyle

Ayakkab?, "moda" kavram?n?n ve piyasas?n?n en ?nemli unsurlar?ndan biridir.


Ayakkab?, "moda" kavram?n?n ve piyasas?n?n en ?nemli unsurlar?ndan biridir. ?zellikle kad?nlar i?in ne giyilirse giyilsin onu uygun bir ayakkab?yla tamamlamak bu i?te ne kadar usta oldu?unuzu g?steren en ?nemli ?l??tt?r. Yaz aylar?nda ise ayakkab?n?n yerini terlikler al?r. Ancak uzmanlar, terlik se?iminde moda u?runa sa?l???n?z? heba etmemenizi ?neriyor. Mesele yaln?zca y?ksek topuklulardan ka??nmaktan ibaret de de?il. Belli sa?l?k sorunlar?n? ya?ayanlar?n baz? ayakkab? ve terlik modellerinden ?zellikle ka??nmas? gerekiyor.
Denge unsurundan yoksun, plastik yo?unluklu ve uzun topuklu terlikler ayak sa?l???n? riske at?yor. ?ukurova ?niversitesi (??) T?p Fak?ltesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal? ??retim ?yesi Prof. Dr. H?seyin Bayram, terlik se?iminin ayak sa?l??? i?in ?ok ?nemli oldu?unu s?yledi. Terlik se?erken en ?nemli unsurun taban oldu?una dikkati ?eken Bayram, "Aya??n alt?ndaki yap? kolay bozulmayacak ?ekilde olmal?. Ayaktan kolay ??kacak tipteki terlikler ister d?z, isterse engebeli arazide olsun y?r?meyi bozar" dedi.
Bu y?l?n modas? olan ve kullan?m? her ge?en g?n artan parmak aras?na giren terliklerin de sa?l?kl? olmad???n? belirten Bayram, bu t?r terliklerin ?zellikle diyabet rahats?zl?klar? olanlar i?in b?y?k risk ta??d???n? s?yledi. Diyabet hastalar?n?n hissetme duyusunun zay?f oldu?unu ifade eden Bayram, "?zellikle ?eker hastalar?n?n, parmak aras? terlikten uzak durmas? gerekir. Genellikle plastikten yap?lan ve parmak aras?na oturan par?a yara yapar, ancak hasta fark?na varmaz. Ayakta iltihaplanmalar olu?ur, bu durum ayakta cerrahi m?dahaleler gerektirecek durumlara kadar gidebilir" dedi.
Yine y?ksek ?k?e yasa??
Ayakta ter olu?turacak plastik tabanl? terliklerden uzak durulmas? gerekti?ini belirten Bayram, y?ksek topuklu terliklerin ise ?zellikle ?ocuklarda ayak kemik geli?imini ?nleyebilece?ini kaydetti. Bayram, "Y?ksek topuklu terlikler, a??rl??? tamamen ?n k?sma verdi?i i?in belde ve bacaklarda a?r?lara neden olur. Ki?i gerekti?inden daha ?abuk yorulur" diye konu?tu.
(TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net