?NSAN VE SPOR

 • Yeni sezon amat?rler i?in pek de i? a??c? g?r?nm?yor. Liglerin ba?lamas? yakla?mas?na ra?men sezona haz?rlanan tak?m say?s? olduk?a az.


  Yeni sezon amat?rler i?in pek de i? a??c? g?r?nm?yor. Liglerin ba?lamas? yakla?mas?na ra?men sezona haz?rlanan tak?m say?s? olduk?a az. Pek ?ok b?lgede ayn? sorunlar?n ya?and???na ??reniyoruz. Amat?r kul?pler futbolumuzun altyap?s? konumundan giderek ??k?yor ve artan maliyetler nedeniyle bir?ok kul?p kapanma s?n?rlar?na dayan?yor.
  ?lkenin ekonomik ko?ullar?na paralel geli?en bu s?re? futbola y?netici bulmay? da engelliyor. Futbol y?neticisi bu i?e para ak?tan, finans sa?layan ki?idir. Profesyonel kul?plerde y?neticiler ciddi gelir kaynaklar?n?n yan? s?ra reklam ve tan?t?m olanaklar?ndan da yararlanabilir.
  Ancak amat?r futbol i?in b?yle bir olanak s?z konusu de?ildir. Amat?r futbol y?neticisi, bu oyunu seven ve bir gelir amac? g?tmeden birtak?m olanaklar? a?an ki?idir. Durum b?yle olunca bir s?re futbolun i?inde yer almakta, hem eme?iyle hem de paras?yla kul?b?n sezonu tamamlamas? i?in ?aba vermektedir. Elbette bin bir sorunla da m?cadele ederek.
  Her ?eyin gider kalemi i?inde yer almas?na ba?l? olarak s?rekli veren, ama buna kar??n bir gelir elde edemeyen y?neticileri uzun s?re futbolda tutmak olanaks?z hale gelmektedir. ?zellikle lig i?inde ?ampiyonluk hedefi belirleyici olmaktad?r. Bu hedeften uzakta kalmak y?netici a??s?ndan da ciddi bir sorun haline gelirken futbol malzeme maliyetleri ve baz? ciddi sakatl?klar i?in tedavi giderleri on milyarlara ula?abilmektedir.
  T?m bu s?re? futbola olan sadakatle a??labilecek bir s?re? de?ildir. Amat?r futbol y?neticiyi mumla aramaktad?r. Tamamen yerel y?netimlerin ve bu i?e kar??l?ks?z para ay?racak y?neticilerin elinde kalan mevcut amat?r spor uygulamas?yla futbolda ba?ar?ya ula?man?n ve bu oyunu kitleselle?tirmenin olana?? yoktur.
  Devletin hizmetinden uzakla?t?r?lan ve yayg?n bir spor politikas? uygulanmadan t?ccar anlay??l? federasyonlar?n elinde ?ekillenen bu futbol uygulamas?, art?k amat?rler ?zerinden de para kazan?r hale gelmi?tir.
  ?ocuk ve gen? n?fus bug?n mevcut ko?ullarda amat?r ve kitlesel spora y?nlendirilememektedir. Bunun nedeni ortada. Halk? i?in ?rg?tlenen ve halka hizmet etmeyi temel alan devlet yap?lanmas?n? amat?r sporda da ar?yoruz ne yaz?k ki.
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net