Latin Amerika ile bulu?ma

Bilim E?itim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf? (BEKSAV) taraf?ndan ?K?lt?rler bulu?uyor, halklar kucakla??yor? slogan?yla tan?t?m? yap?lan Latin Amerika K?lt?r Sanat Bulu?mas? bug?n ba?l?yor.


Bilim E?itim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf? (BEKSAV) taraf?ndan ?K?lt?rler bulu?uyor, halklar kucakla??yor? slogan?yla tan?t?m? yap?lan Latin Amerika K?lt?r Sanat Bulu?mas? bug?n ba?l?yor. Bulu?ma kapsam?nda ?ili, Peru, K?ba, Venezuella, ?ili ve Brezilya?dan gelen m?zik ve dans gruplar? ?stanbul, Ankara, Bursa, ?zmir, Adana ve Diyarbak?r?da ger?ekle?ecek a??k hava konserleri ile 22 A?ustos-10 Eyl?l tarihleri aras?nda T?rkiye halk?na Latin Amerika k?lt?r?n? tan?tacak.
Latin Amerika halk k?lt?r?n?n yaln?zca k?s?tl? bir kesim taraf?ndan tan?nd??? T?rkiye?de bu k?lt?r? geni? halk kitleleriyle bulu?turmay? ama?layan festival s?ras?nda konser ve seminerlere kat?l?m ?cretsiz.
Kimler kat?l?yor
Bug?n ?stanbul?a gelerek festival etkinliklerine kat?lacak olan gruplar aras?nda Venez?ella?da kurulu Devrimci Sanat Cephesi- Anavatan ya da ?l?m (FRAPOM) dikkat ?ekiyor. Venez?ella?da Bolivarc? Devrim s?recinde 2005 y?l?nda do?an bir sanat ?rg?tlenmesi olan FRAPOM, eski Emperyal Tiyatro binas?n? devralarak restore etti ve onu Cristobal Ruiz ?syan Tiyatrosu?na d?n??t?rd?. FRAPOM, festivale m?zik ve tiyatro gruplar?yla kat?l?yor.
Ayr?ca, Amerikan yerlisi ?nkalar?n uygarl???ndan s?z?len ezgilerini dillendiren Perulu m?zik grubu Ayllu Chakui, ?ili?nin ezilen Mapuche halk?n?n par?as? olan Pedro Aguilera ve Purrun Adkintun Dans Grubu, Do?u K?ba?n?n Hoalguin kentinden d?rt ki?ilik yerel bir m?zik grubu olan A. de Cuba (K?ba?n?n ?ekeri), K?bal? ve Brezilyal? iki ?iftten olu?an Latin Ate?i dans grubu sahne alacak.
?stanbul?da yap?lacak bir bas?n toplant?s?ndan sonra T?rkiye turnesine ??kacak festival gruplar?, 23-25 A?ustos tarihleri aras?nda Ankara, 26-28 A?ustos tarihleri aras?nda Bursa, 30 A?ustos-1 Eyl?l tarihleri aras?nda ?zmir, 2-4 Eyl?l tarihleri aras?nda Adana, 5-7 Eyl?l tarihleri aras?nda Diyarbak?r, 8-10 Eyl?l tarihleri aras?nda ?stanbul?u ziyaret edecek. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: www.beksav.org
Ankara program?
Festivalin ilk dura?? Ankara. Dikmen-Sokullu?daki Ahmed Arif Park??nda ger?ekle?tirilecek etkinlikler, yar?n 18.30?da K?ba?n?n ?ekeri, Meli Witran Mapu ve Purrun Adkintun gruplar?n?n g?sterisiyle ba?layacak. Ard?ndan ?K?bal? 5?ler? filminin g?sterimi yap?lacak. Cuma ak?am? Latin Ate?i Dans Grubu (K?ba-Brezilya), Frapom M?zik Grubu (Venezuela) sahne alacak. Cumartesi g?n? ise 17.30?dan itibaren Meli Witran Mapu ve Purrun Adkintun Dans Grubu (?ili), Latin Amerika m?cadelesi ?zerine panel ve Koma Asmin ile Vardiya m?zik gruplar?n?n dinletisi izlenebilecek.
www.evrensel.net