22 Ağustos 2007 00:00

Struga?da g?ndem T?rk ?iiri

D?nyan?n d?rt bir yan?ndan gelen bir?ok ?airi bulu?turan Struga ?iir Ak?amlar? bug?n Makedonya?n?n Struga kentinde ba?l?yor.

Paylaş

D?nyan?n d?rt bir yan?ndan gelen bir?ok ?airi bulu?turan Struga ?iir Ak?amlar? bug?n Makedonya?n?n Struga kentinde ba?l?yor. Struga?n?n ?D?nya ?iir Ba?kenti? unvan?n? kazanmas?n? sa?layan ?iir ak?amlar?n?n k?rk alt?nc?s?nda, yar?n d?zenlenecek bir panel ile T?rk ?iir gelene?i de tan?t?lacak.
Struga ?iir etkinliklerinde T?rk ?iirini Ataol Behramo?lu, K???k ?skender, Erdal Alova ve T?rkiye Yazarlar Sendikas? Genel Ba?kan? Enver Ercan temsil edecek. Her y?l bir ulusun ?iirini tan?tan ?iir antolojilerinin yay?nland??? Makedonya?da bu y?l da modern T?rk ?iiri antolojisi, Struga ile e? zamanl? olarak yay?nlan?yor. Antoloji, Ataol Behramo?lu?nun edit?rl???nde haz?rland?.
Struga ?iir etkinlikleri kapsam?nda verilen Alt?n ?elenk ?d?l? ise, Filistinli ?air Mahmut Dervi??in oldu. 1942 y?l?nda Filistin?in Al Bivra k?y?nde d?nyaya gelen Dervi? ayn? zamanda roman ve edebiyat ele?tirileri ile de ?n kazanm?? bir sanat??.
?iir Ak?amlar? kapsam?nda sunulan ?Miladinov Karde?ler? ve ?Struga K?pr?leri? ?d?llerinin sahipleri belli oldu. Strugal? ?air karde?ler Konstantin ve Dimitar, ?iir ak?amlar?n?n kurucusu Miladinov karde?ler an?s?na verilen Miladinov Karde?ler ?d?l? bu sene, ?Yer De?i?tiren Ta?? isimli ?iir kitab?yla gen? ?air Macirov?un oldu. Macirov, ?iir kitab?nda k???k, s?radan ?eylerden bahsederken ayn? zamanda evrensel konulara da de?iniyor. ?Yer De?i?tiren Ta?? kitab?ndaki ?iirlerinde ?air sadece kendisinde de?il hemen hemen her insanda bulunan duygular olan bir yere ait olma, bir yerde yuva kurma amac?n? yans?t?rken ayn? zamanda da zaman ve mekanda ?iir arac?l???yla yolculuk yapma iste?ini konu ediyor.
Struga ?iir Ak?amlar?
Organizasyonu?nun UNESCO ile kazanan?n, her sene ortakla?a belirledi?i ?Struga K?pr?leri? ?d?l? ise bu sene Bel?ikal? ?air Manua Rime?e lay?k g?r?ld?. 12 ?lkeden gelen 15 eser aras?ndan se?ilip ?d?le lay?k g?r?len Manua Rime??n ?Bir Buket ?nsanl?k? isimli ?iir kitab? gerek ?ahsi gerekse evrensel konulara yer vererek okuyucuya g??l? mesajlar iletiyor. (K?LT?R SERV?S?)
Struga ?iir Ak?amlar? hakk?nda

1962 y?l?ndan itibaren ?a?da? Makedon ?iirinin ?nc?s? kabul edilen Konstantin Miladinov?u anmak amac?yla onun do?um yeri olan Struga?da Makedon ?airlerin y?l?n belli zamanlar? toplan?p ?iir ve edebiyat konulu etkinlikler yapmas? ile ba?layan Struga ?iir ak?amlar?, zaman i?inde uluslararas? bir etkinlik haline geldi. G?n?m?zde d?nyan?n en b?y?k ?iir etkinli?i olarak kabul edilen Struga ?iir Ak?amlar?, yaz aylar?nda d?nyan?n d?rt bir yan?ndan yakla??k yirmi bin ki?iyi bu k???k Makedon kasabas?na topluyor. Bu sene Struga ?iir Ak?amlar? 22-28 A?ustos tarihleri aras?nda d?zenlenecek?
ÖNCEKİ HABER

?u bizim ?yasak?? T?rkler??

SONRAKİ HABER

Nijerya'da Boko Haram ile mücadele

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa