Fotoğraf: AA

Kanada?da NAFTA ?fkesi

Kanada?n?n Quebec kentinde yap?lan ve ABD Ba?kan? George Bush?un da kat?ld??? NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla?mas?) Liderleri Zirvesi d?n protestolarla kar??land?.


Kanada?n?n Quebec kentinde yap?lan ve ABD Ba?kan? George Bush?un da kat?ld??? NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anla?mas?) Liderleri Zirvesi d?n protestolarla kar??land?.
ABD g?d?ml? Serbest Ticaret Anla?mas??na kar?? ??kan ?ok say?da k?reselle?me kar??t?, NAFTA?y? protesto etti.
Zirvenin yap?ld??? ve geni? g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? Quebec Montobello Oteli ?n?nde Ottawa ve Montreal?den gelen binlerce k?reselle?me kar??t? g?stericinin toplanmas? ?zerine polis harekete ge?ti. G?stericiler, ?zerinde ?Amerikanada?ya hay?r de? yaz?l? bir pankart da a?t?.
Olay yerinde saatler ?ncesinde haz?r bulundurulan ve say?lar? 3 bini bulan polis, g?stericileri da??tmak i?in g?z ya?art?c? bomba kulland?. Polis barikat?n? yarmaya ?al??an g?stericiler, g?venlik g??lerine ta?, ?i?e ve ?e?itli sebzeler att?lar. Polisin verdi?i ilk bilgilere g?re, arbede nedeniyle baz? polisler hafif yaralan?rken, 6 ki?i tutukland?.
Eylemciler, NAFTA?n?n istihdam?n alt?n? oydu?unu, i?sizlik ve g??? art?rd???n? ve ?zellikle yoksul ?ift?iler ba?ta olmak ?zere tar?ma a??r darbeler indirdi?ini belirtti.
D?nya y?k?lsa duymayacak!
Protestolar devam ederken, Quebec?e ba?l? Montebello?da yap?lan NAFTA Liderleri Zirvesi?nde ise ABD, Kanada ve Meksika devlet ile h?k?met ba?kanlar?, serbest ticaret ve ticari g?venlik konular?n? tart??t?.
Bush?un yan? s?ra Meksika Devlet Ba?kan? Felipe Calderon ve Kanada Ba?bakan? Stephen Harper kat?ld??? zirvede, net olarak ne konu?uldu?u bilinmiyor. Ancak liderlerin protestolar? g?rmezden geldi?i, Harper??n Bush ile g?r??meye gitmeden ?nce gazetecilere, ?Bir ?ey duymad?m? dedi?i belirtildi.
1994 y?l?ndan itibaren y?r?rl??e giren NAFTA, ABD, Kanada ve Meksika aras?nda serbest ticaret dola??m?na olanak sa?l?yor.
Kanada?da NAFTA eylemlerinden ?nce de Irak i?gali, k?reselle?me ve Kuzey Kutbu?ndaki iktidar kavgas?n? protesto eden bir eylem ger?ekle?tirilmi?ti. Pazar g?nk? eylem, Kanada meclisi ?n?nde d?zenlenmi?ti. (DI? HABERLER)
Heathrow?da ?evreciler polisle ?at??t?

?ngiltere?nin ba?kenti Londra?da Heathrow Havaalan??n?n geni?letilmesine kar?? ??kan ?evre eylemcileriyle polis aras?nda ?at??ma ??kt?. Bir haftad?r havaliman? ?evresinde eylem yapan g?stericilerden 4?? g?zalt?na al?nd?.
Bir haftad?r havaalan? yak?nlar?nda kamp kuran eylemciler, havaalan?n? i?leten BAA adl? ?irkete ait binan?n ?evresini ku?atmaya ?al???nca, polisin m?dahalesiyle kar??la?t?.
Polis, binan?n yak?nlar?na yakla?an g?stericileri cop kullanarak engellemeye ?al??t?. Protestocular?n bir k?sm? polisin t?m engellemelerine kar??n binan?n park alan?na girmeyi ba?ard?. ??kan arbedede 4 protestocu g?zalt?na al?nd?. ?ngiltere?nin en i?lek havaliman? olan Heathrow Havaalan??nda ge?en hafta sonunda da eylemcilere sald?ran polis, en az 11 ki?iyi g?zalt?na alm??t?.
Hava ta??mac?l???n?n iklim de?i?ikliklerine do?rudan etkisi oldu?una dikkat ?eken protestocular, havaalan?n?n ???nc? bir pist kurularak geni?letilmesine ?iddetle kar?? ??k?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net