??gal, Amerikan medyas?nda daha az yer buluyor

ABD?de yay?mlanan ara?t?rma, Amerikan medyas?ndaki Irak i?galiyle ilgili haberlerin sans?rlendi?ini ve bu nedenle i?galin, Amerikan gazetelerinde giderek daha az yer ald???n? ortaya ??kard?.


ABD?de yay?mlanan ara?t?rma, Amerikan medyas?ndaki Irak i?galiyle ilgili haberlerin sans?rlendi?ini ve bu nedenle i?galin, Amerikan gazetelerinde giderek daha az yer ald???n? ortaya ??kard?.
Bas?n alan?nda ara?t?rmalar y?r?ten ?Project for Excellence in Journalism? kurulu?u taraf?ndan yap?lan ara?t?rmada, Irak i?galiyle ilgili haberlerin, Washington?daki tart??malarla ba?lant?l? olarak azald???na dikkat ?ekilirken, ?i?galin ?? ana haber konusu; ABD?deki tart??malar, Irak?ta ya?ananlar ve bunlar?n ABD?deki etkileri konular?ndaki haberlerin, 2007?nin ikinci ?eyre?inde y?zde 22?den y?zde 15?e d??t???? ifade edildi.
??gal haberlerine ilgisizli?in nedeninin, Kongre?de ?o?unlu?u elinde bulunduran Demokratlar?n, Irak?taki Amerikan birliklerinin ?ekilmesiyle ilgili bir takvim belirlenmesi konusundaki ba?ar?s?zl???n?n ard?ndan ba?kentte sava?a ili?kin i? siyasi tart??malara g?sterilen ilgideki azalma oldu?u belirtildi.
Se?im haberleriyle kapad?lar
Ara?t?rmaya g?re gazetelerde sava? haberlerinin yerini yava? yava? 2008?de yap?lacak ba?kanl?k se?imleriyle ilgili haberlerin ald??? ortaya ??kt?. Se?ime daha bir y?l olmas?na ra?men, 2007?nin ikinci yar?s?nda se?ime y?nelik haberlerin artt???n? ortaya koyan ara?t?rma, Amerikan yaz?l? ve g?rsel bas?n?n?n ilk s?ralar?ndaki haberler aras?nda Virginia ?niversitesi?nde 33 ki?inin katledildi?i olay, g??men konusu, k?resel ?s?nma ve ter?rizmle ilgili haberlerin bulundu?unu g?sterdi.
Project for Excellence in Journalism kurulu?u, ?al??mas?n? 1 Nisan-29 Haziran tarihleri aras?nda televizyon, gazete, radyo ve internette yay?nlanan 18 bin 10 habere dayand?rd???n? da a??klad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net