Arjantinli k?yl?ler isyan ediyor

Arjantin?de h?k?met nehrin ak?? y?n?n? de?i?tirince, Formosa b?lgesine suyla birlikte piranalar da geldi. Serinlemek i?in suya giren ineklerin piranalar taraf?ndan yenildi?ini g?ren Arjantinli k?yl?ler yetkililere isyan etti.


Arjantin?de h?k?met nehrin ak?? y?n?n? de?i?tirince, Formosa b?lgesine suyla birlikte piranalar da geldi. Serinlemek i?in suya giren ineklerin piranalar taraf?ndan yenildi?ini g?ren Arjantinli k?yl?ler yetkililere isyan etti. Arjantin?de seller, kurakl?klar, toprak sahipleriyle ya?anan anla?mazl?klar ve yolsuzluk olaylar?yla ?r?l? zor bir hayat ya?ayan k?yl?ler bu kez hi? beklemedikleri bir sorunla ba? etmeye ?al???yorlar. Yetkililerin do?an?n dengesiyle oynamas?n?n bedelini Arjantin k?yl?leri ?d?yor. BBC T?rk?e Servisi?nin haberine g?re Paraguay s?n?r? yak?nlar?nda yer alan Formosa b?lgesinde Pilcomayo Nehri boyunca uzanan topraklarda tar?mla u?ra?an halk, h?k?metin getirdi?i sulama projesinin do?al dengeyi alt?st etmesinden ?ikayet?i oldu.
?ift?iler, sulama baraj?yla ak?? y?n? de?i?tirilen nehre m?dahalenin bedelini de?erli ineklerinin ?dedi?ini s?yl?yor. K?yl?ler, serinlemek i?in nehre giren ineklerinin piranalar taraf?ndan yenildi?ini s?yledi.
Pek ?ok korku filmine de konu olan bal?klar?n suda do?rudan do?ruya ineklerin en yumu?ak dokusu olan memelerine y?neldi?i ve s?tlerini sa??lmaz hale getirdi?i bildirildi.
Irmaklarda daha ?nce de piranalar?n g?r?ld??? ancak bu tip sald?r?lara rastlanmad??? kaydedildi. Uzmanlar, Pilcomayo Nehri?nin de?i?en ak?nt?s? nedeniyle baz? piranalar?n yollar?n? kaybetti?ini ve kendilerini k?st?r?lm?? hissetti?ini belirtti. Uzmanlar bu nedenle piranalar i?g?d?sel olarak b?y?k k???k demeden canl? varl?klara kar?? yirmili gruplar halinde sald?rd???n? s?yledi. Yetkililer yapt?klar? projeyi savunurken Arjantinli k?yl?ler bug?ne kadar 20 binden fazla hayvan? pirana sald?r?s?nda kaybettiklerini, 16 bininin de yaraland???n? kaydetti. (Buenos Aires/ANKA)
www.evrensel.net