Almanya?da piyasalar tedirgin

Almanya?daki bankalar ?Bize bir ?ey olmaz? derken ?nce IKB, ard?ndan Sachsen LB iflas?n e?i?ine s?r?klendi. ?S?rada hangi banka var?? sorusu g?ndemde.


Almanya?daki bankalar ?Bize bir ?ey olmaz? derken ?nce IKB, ard?ndan Sachsen LB iflas?n e?i?ine s?r?klendi. ?S?rada hangi banka var?? sorusu g?ndemde.
ABD?nin emlak kredi piyasas?nda ba?layan kriz, d?nya ?ap?nda piyasalar? alt?st etmeyi s?rd?r?yor. ?potek kredileriyle k?sa s?rede y?kl? k?r etmeyi umut eden y?zlerce fon ve bankan?n kar??s?nda ?denmeyi bekleyen 3 trilyon 200 milyar dolar hacminde ipotek kredisi duruyor. Yap?lan ilk tahminlerde s?z konusu miktar?n y?zde 20?sinin yok olaca??ndan hareket eden merkez bankas? uzmanlar?, ?imdilerde bu konuda tahmin yapmaktan da ka??n?yorlar.
Saksonya Eyaleti?ne ait olan ve baz? yerel Sparkasse?lerin ortak oldu?u Sachsen LB?nin, ABD?de kurdu?u fonlar?ndan ?Ormond Quay? 18.11 milyar Avro kredi hacmiyle krize girdi. Alacakl?lar?n?n iflas etmesi ?zerine kendi ald??? kredileri ?demekte zorluk ?ekmeye ba?layan Sachsen LB?ye 17.3 milyar Avro?luk teminat sa?land?.
Ayr?ca Sachsen LB?nin, Ormond Quay??n yan? s?ra yine ABD?nin emlak kredi piyasas?nda faaliyet g?steren ikinci bir fonu daha bulunuyor. ?Georges Quay Funding I Limited? ad? alt?nda faaliyet g?steren bu fonun ise 10 milyar dolar hacminde bir kredi alaca?? veya bir ba?ka deyi?le borcu bulunuyor. Bu kredi hacminin ne kadar g?vencede oldu?u da bilinmiyor. Yani bu da k?sa s?re zarf?nda Sachsen LB i?in ikinci bir krize neden olabilir.
Bu mebla??n kredi teminatlar?yla g?venceye al?nmas? i?in ise en az, bir 10 milyar Avro daha gerekiyor. Avrupa Merkez Bankas? geride b?rakt???m?z hafta i?inde 210 milyar Avro taze paray? piyasaya s?rm??t?. Ancak bunun ne kadar etkili olaca?? ?zerine kesin bir ?ey s?ylemek m?mk?n de?il. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net