22 Ağustos 2007 04:00

?nsanca ya?ama ve ?al??ma ko?ullar? talebinden vazge?meyece?iz

Bizler Uluda? ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde, ta?eron ?lmero adl? ?irkete ba?l? olarak ?al???yoruz.

Paylaş

Bizler Uluda? ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde, ta?eron ?lmero adl? ?irkete ba?l? olarak ?al???yoruz. ?? arkada??m?z sendikaya ?ye olduklar? gerek?esiyle i?ten ??kart?ld?. ?lmero b?nyesinde yakla??k 1300 ki?i ?al???yor. S?zle?meli i??ilerin yakla??k 300?? hastabak?c?, 500?e yak?n? temizlik personeli, 250?ye yak?n? bilgi i?lem memuru, 300?e yak?n? ise di?er hizmetlerde ?al???yor. ???ilerin tamam?n?n asgari ?cret ald??? belirtiliyor.
Sa?l?k alan?nda bir?ok hizmetin ta?eron firmalar arac?l???yla yap?lmas?yla birlikte, bizler de U.?. T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde temizlik?i, hastabak?c?, bilgi i?lem memuru, laborant, r?ntgen teknisyeni ve hem?ire olarak ?al???yoruz. Laborant, r?ntgen teknisyeni ve hem?ire olarak g?rev yapan arkada?lar?m?z, il ?al??ma m?d?rl???ne yapt?klar? ba?vuru sonunda ta?eron firmadan al?narak d?ner sermayeden maa?a ba?land?lar. Bizler uzun zamandan beri hemen hemen her hafta alt?, bazen yedi g?n ?al???yoruz. Hastanede ?al??mam?za ra?men sa?l?k hizmetlerinden yararlanam?yoruz. B?t?n bunlar yetmiyormu? gibi ?imdi de g?nde 12 saat ?al??aca??m?z s?yleniyor. Do?al olarak bizler de bunu kabul etmek istemedik ve arkada?larla birlikte karar verdik, D?SK?e ba?l? Devrimci Sa?l?k-???e ?ye olduk. Bunun i?veren taraf?ndan duyulmas?yla bask?lar ba?lad?. Bir?ok arkada??m?z zorunlu izne ??kar?ld?. ?? arkada??m?z i?ten ??kar?ld?. ?imdi ?rg?tlenmeye ?al??an arkada?lar?m?za bask?lar yap?l?yor.
Nas?l ki hizmet veriyorsak, nas?l ki aln?m?z?n teriyle d???k ?cretle ?al???yorsak ve bunu bize hak g?r?yorlarsa; birlik olmak, sendikala?mak da hakk?m?z olmal?, hi? kimse bunu engellememeli, i?veren ve hastane y?netimi bu bask?c? tavr?ndan vazge?meli, insanca ya?ayacak ?cret ve ?al??ma ko?ullar? sa?lanmal?d?r. Bilinmeli ki bundan hi?bir arkada??m?z vazge?meyecek.
Bu s?re?te bize destek olan SES y?netimine ve ?yelerine te?ekk?r ediyoruz.
Uluda? ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nden bir ta?eron i??i
(BURSA)
ÖNCEKİ HABER

Koreli patron sendikaya tahamm?ls?z

SONRAKİ HABER

Prof. Dr. Fincancı'dan "İnsan hakları ve hekim sorumluluğu" dersi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa