22 Ağustos 2007 04:00

Koreli patron sendikaya tahamm?ls?z

Kore sermayeli Hyundai fabrikas? Kocaeli Alikahya beldesinde kurulu olup, ?zmit?in bir?ok b?lgesinde yan sanayi fabrikalar? a??yor.

Paylaş

Kore sermayeli Hyundai fabrikas? Kocaeli Alikahya beldesinde kurulu olup, ?zmit?in bir?ok b?lgesinde yan sanayi fabrikalar? a??yor. Asgari ?cret ortalamal? ?cretlerin a??rl?kta oldu?u Hyundai?de a??r ?al??ma ko?ullar?nda boyun ve bel f?t??? da en ?ok g?r?len hastal?klard?r.
Ben de b?ylesine bir fabrikan?n koltuk ?reten biriminde ?al??an bir i??iyim. ?al??ma saatleri d?zelsin ?cretlerimiz de y?kselsin diye sendikal? olduk. Sendikala?ma ba?lar ba?lamaz Koreli patron ve onun adamlar?n?n da hemen keyfi ka?t?. ?lk ?nce sendikaya daha sonra da i?kolu nedeniyle itirazlar? oldu. Ancak i?kolumuzun metal i?kolu oldu?u belirtildi yetki i?i de devam ediyor.
Sendikala?ma nedeniyle fabrikam?zda adeta s?k?y?netim ilan edildi. ?lk etapta 8 i??i sendika ?yesi olduklar? i?in i?ten at?ld?. Di?er i??iler fabrika i?inde kalarak at?lanlara destek oldu. Sendika ba?kan? fabrikaya geldi, patronlar g?r??medi. Bir taraftan i??i att?lar di?er taraftan yeni i??i ald?lar. Sonra da i? verimi d??t?, g?nl?k ??kan set say?s? yar?ya d??t? gerek?esiyle iki g?n sonra 17 i??i daha at?ld?. Ben de bu at?lan i??ilerden biriyim. Asl?nda g?nl?k setteki d???? yeni i?e al?nanlar?n i?i bilmediklerindendi. Patron bunun faturas?n? bize kesti.
Patron fabrikada i??ileri sendikal?lar, sendikal? olmayanlar diye ikiye b?ld?. Kore?de t?m ?al??anlar sendikal? iken Koreli patron ?lkemizde sendikaya tahamm?l edemiyor. Sendika ba?kan?m?z bizimle ger?ekten ilgilendi. At?lan i??ilerle birlikte savc?l??a su? duyurusunda bulunduk.
Hyundai ve Assan, sendikala?man?n kendilerine s??ramamas? i?in i??i at?m?na gittler. Fabrikada ?al??an ?al??s?n ?al??mayan gitsin diye s?rekli tehditler yapt?lar. S?rekli savunmalar istendi. Buna ra?men bizlerin bir araya gelmesi ve sendikala?mam?z engellenemedi. Bizler at?labiliriz. Ama i?e geri d?nece?imize de inan?yoruz, sendika bunu takip ediyor. At?lan i??iler ve i?erideki arkada?lar s?rekli g?r???yor, neler yap?labilece?ini konu?uyoruz. Moralimiz hi? de bozuk de?il ??nk? biz h?rs?zl?k yapmad?k, sadece sendikal? olduk. Patronlar bunu bildikleri i?in ?imdiden buras? Tekstil i?koluna giriyor diye as?ls?z s?zler s?yl?yorlar. Biz bunlara hi? ald?r?? etmiyoruz.
Ben 3 y?ll?k bir i??i olarak ?unu g?rd?m ki sendikala?mak ?nemli, sendikaya da g?venmek laz?m. Bizler birlik olursak, sendikalar da ben sen demeden ortak hareket ederse haklar?m?z? al?r?z, patronlar da bizi tan?mak zorunda kal?rlar. Biz i??ilerin birlik olmas?ndan ba?ka ?areleri de yok. Patronun derdi i??inin ?zerinden daha fazla para kazanmak, biz i??ilerin ise adam gibi ya?amak. Bunun i?in de ?rg?tlenmek laz?md?r.
K?sa i??ilik hayat?mda dostlar?m da oldu iki g?nl?k eylem ve sonras?ndaki d?nemde Evrensel gazetesi ile de tan??t?m Evrensel gazetesine de te?ekk?rler ediyorum.
Hyundai Assan koltuk ?reten fabrikas?ndan i?ten at?lan bir i??i (KOCAEL?)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Kazda?? can ?eki?iyor

SONRAKİ HABER

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa