Ekim Devrimi ge?mi?imiz de?il gelece?imizdir

Dikili Gen?lik Bulu?mas??n?n 6. g?n?, bu y?l 90. y?ld?n?m? kutlanacak olan Ekim Devrimi?ne ayr?ld?.


Dikili Gen?lik Bulu?mas??n?n 6. g?n?, bu y?l 90. y?ld?n?m? kutlanacak olan Ekim Devrimi?ne ayr?ld?. Gazetemiz Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan ve Gazeteci-Yazar Ayd?n ?ubuk?u?nun kat?ld??? panelde, sosyalizmle kapitalizmin sava??n?n bitmedi?i ve Ekim Devrimi?nin hala s?n?f m?cadelesine ???k tuttu?u vurguland?.
EMEP GYK ?yesi Mustafa Yal??ner?in y?netti?i panelde konu?an Gazeteci-Yazar Ayd?n ?ubuk?u, son g?nlerin en ?iddetli sald?r?s?n?n insanlar?n tarih bilinci ?zerinde oldu?unu belirterek, Irak?ta ya?anan m?zelere y?nelik sald?r?lar?n, yerine konulmaz eserlerin tahrip edilmesinin, el yazmas? kitaplar?n bulundu?u k?t?phanelerin yak?lmas?n?n bu ama?la ger?ekle?en olaylar oldu?unu s?yledi. 1980?li y?llar?n sonlar?ndan itibaren emperyalist g?? odaklar?n?n tarihin bitti?i y?n?nde bir fikir ileri s?rd?klerini kaydeden ?ubuk?u, ?Buna Ekim Devrimi son derece ?nemli bir yan?t vermektedir. 90 y?l de?il 900 y?l ?nce de olmu? olsa, burada yine ayn? ?eyi s?yleyecektik. Ge?mi?te biz bir ?ey yapt?k. Bunu bug?n de, yar?n da yapabiliriz? dedi.
?ubuk?u ?Ekim Devrimi, ge?mi?imiz de?il gelece?imizdir. Tarihi bilmenin, tarihi yenilemenin ?nemi buradan ortaya ??k?yor. Ekim Devrimi, Paris Kom?n??n?n daha y?ksek d?zeyden tekrar?d?r. Paris Kom?n??de i??iler, Paris?i Alman ve Rus i?galine kar?? teslim olan h?k?meti devirerek ele ge?irmi?ler ve kendilerine ?zg? bir y?netim kurmu?lard?r. Daha ?nceki devlet bi?imlerine benzemeyen, y?netilenle y?netenin aralar?ndaki fark? kald?ran bir y?netim bi?imi, y?neten ve y?netilen niteli?ine son vermedir? dedi.
?nsan do?as?na da uygundur
Ekim Devrimi?ne giderken Moskova gibi Rusya?n?n belli ba?l? sanayi kentlerinde i??ilerin Sovyet denilen ?rg?tlenmeler yaratt???n? ve b?y?k kitleleri temsil eden Sovyetlerin, kitlelerin ger?ek ?zneleri olan insanlardan olu?tu?unu kaydeden ?ubuk?u, bu mekanizma i?inde kararlar? alanlar ile uygulayanlar?n ayn? s?n?ftan, ayn? idealler etraf?nda birle?en insanlardan olu?tu?unu s?yledi. Yabanc? oldu?u kurallara uyman?n ve uygulaman?n insan?n do?as?na da ayk?r? oldu?una dikkat ?eken ?ubuk?u, ?Sosyalizm bu bak?mdan insan?n do?as?na en uygun y?netim bi?imidir. Ya?ad???m?z kapitalist sistemde kendimize d??man yarat?r?z bir?ok ?eyi. Kendi yapt???m?z ?ey bize d??man olarak d?ner. Fabrikada i?, tarlada ?r?n, okulda e?itim, her ?ey bize d??man olarak d?ner. Sosyalizm bu bak?mdan insanl???n gelece?idir? dedi.
?nsanl???n ?zlemi
Paneldeki sunumuna ?Ekim devrimi, 90 y?l ?nce olup bitmi? bir ?ey midir? sorusuyla ba?layan Gazetemiz Genel Yay?n Y?netmeni ?hsan ?aralan da Ekim Devrimi?ne ve yaratt??? fikre, ideallere kar?? sava?anlar?n her t?rl? yalanla sosyalizmi karalamaya ?al??t???n? belirtti. Devrim ve sosyalizm kar??t? gerici g??lerin, ?sosyalizmin insan?n do?as?na ayk?r? oldu?unu ve dolay?s?yla ya?ama ?ans?n?n olmad???n? s?yledi?ini? belirten ?aralan, ?Burada b?y?k sapt?rma vard?r. ??nk? sosyalizm denen ?ey, birileri taraf?ndan g?ndeme getirilmi? bir proje de?ildir. Tam tersine, insanl???n en eski de?erlerine kar?? duyulan ?zlemlerin tam kar??l???d?r? diye konu?tu. ?nsanl???n en eski ya?ama bi?imlerinden olan ilkel kom?nal d?zende ?zel m?lkiyetin olmad???n?, insanlar?n birlikte ?retip birlikte payla?arak t?kettim yapt?klar?n? belirten ?aralan, ?Bug?n de sosyalizmden s?z edeceksek, sonunda olacak olan ?ey budur. Birbirleri ile birtak?m ?eyleri payla?mak i?in sava?mayan; tam tersine bunlarda payla??m, ortakla?ma olu?turmu? olan insan toplulu?udur sosyalist toplum? dedi.
S?n?fl? toplumun son a?amas?
B?t?n liderlerin, mitolojik tanr?lar?n, dinlerin ve diktat?rlerin sosyalizmin de?erleri ile ortaya ??kt???n? ifade eden ?aralan, s?zlerini ??yle s?rd?rd?: ?Sosyalizm insanl???n do?as?na ayk?r? bir fikir de?ildir. Bilimsel sosyalizmin, toplumun en ileri a?amas? olarak s?n?fl? toplumun son a?amas?d?r. Bunu ger?ekle?tirecek kimdir? ?rne?in Frans?z Devrimi. 1848 devrimlerinin sonras?nda ortaya ??kan Frans?z k???k burjuva sosyalizminin ?nemli bir k?sm?, ?Bir g?? olu?turup devleti ele ge?irirsek, bunun yerine sosyalizmi kurar?z? demi?tir. Sonunda bilimsel sosyalizmin, yani Marksizmin vard??? nokta, sosyalizmi kuracak olan?n i??i s?n?f? oldu?udur. Marksizm, ????i s?n?f? kendini, toplumu y?netecek bir s?n?f olarak ?rg?tlerse sosyalizmi ger?ekle?tirebilir? fikrine varm??t?r.?
Marksizmin di?er b?t?n sosyalizm fikirlerinden ayr??t???n? ve onu bilimsel yapan noktan?n da bu oldu?unu belirten ?aralan, Marks??n b?t?n ?topik sosyalistlerle bu konuda ?at??t???n?, Kru??evcilik, Castroculuk, modern revizyonizm ve Euro kom?nizm gibi b?t?n sapmalar?n ortak noktas?n?n da i??i s?n?f?n? ve onun sosyalizmdeki rol?n? inkar etmek ve k???msemek oldu?unu kaydetti. ?aralan, Sovyetler Birli?i?nin da??lmas?n?n ?nemli bir nedeninin de i??i s?n?f?n?n rol?n?n k???msenmesi oldu?unu ifade etti.
B?t?n d?nyay? etkiledi
Ekim Devrimi?nin kazan?mlar?n?n s?rd???n? s?yleyen ?aralan, kad?n haklar? ve se?imlerde herkesin oy kullanmas? hakk? gibi haklar?n bile Avrupa?ya Ekim Devrimi?nin sonras?nda geldi?ini kaydetti. 1936 Sovyet Anayasas??n?n ortaya ??kmas?yla birlikte Avrupa?daki anayasalarda sosyal devlet diye ifade edilen haklar?n g?ndeme geldi?ine dikkat ?eken ?aralan, ?Rusya?da olan devrim, asl?nda b?t?n d?nyay? etkilemi?tir. Bug?n T?rkiye?de grev hakk? veya sendika yasalar? ??km??sa, bunun ?nemli sebebi Sovyetler Birli?i?nin b?rakt??? demokrasi, ilerleme, i??i haklar? iddias?n?n kapitalist devletler taraf?ndan tart???lamaz bir ?ey olarak kabul edilmesidir? dedi. E?itim ve sa?l?k gibi haklar?n paras?z olmas?n?n kapitalizmin ruhuna ayk?r? oldu?unun alt?n? ?izen ?aralan, ?Onun i?in de ?imdi kapitalizm sosyalizmin kar??s?nda kazand??? ba?ar?lar kar??l???nda b?t?n bu haklar? piyasala?t?r?yor. Kapitalizmin k?rselle?me ad?yla ortaya s?rd??? ?ey, asl?nda Ekim Devrimi?nin d?nyaya vurdu?u damgay? silme m?cadelesidir. Yani kapitalizmin Ekim Devrimi ile m?cadelesi bitmemi?tir, s?rmektedir. Ekim Devrimi globalizme kar?? proletarya enternasyonalizmini ortaya atm??t?r. Globalizme kar?? yap?lmas? gereken ?ey kesinlikle milliyet?ilik de?il, enternasyonalizmdir? diye konu?tu. (Dikili/EVRENSEL)


Ya?am?n? i??i s?n?f? davas?na adayan ge?en y?l yitirdi?imiz ?eref Ayd?n, ?nceki g?n ak?am gen?ler taraf?ndan an?ld?. Toplant?ya kat?lan yazar?m?z, Felsefeci Ya?ar Atan ile yay?n y?netmenimiz ?hsan ?aralan, ?eref Ayd?n??n ya?am?, m?cadelesi ve fikirlerini gen?lere aktard?lar. ??eref Ayd?n? isminin pek ?ok gen? taraf?ndan ?l?m?n?n ard?ndan ??renildi?ine dikkat ?eken Ya?ar Atan, toplant?ya kat?l?m?n y?ksek olmas?n?n, gen?lerin Ayd?n??n ?l?m?nden sonra onu daha iyi tan?d?klar?n? g?sterdi?ini s?yledi.
?hsan ?aralan da ?eref Ayd?n??n sosyalizim fikrinin Anadolu?ya yay?lmas?nda ?nemli rol? bulundu?unu s?yledi. Ayd?n??n az konu?up ?ok sorgulayan bir ki?ili?e sahip oldu?unu anlatan ?aralan, Ayd?n??n ard?ndan bir i??i ?nderi olan Mehmet K?l??arslan??n da ya?amdan ayr?lm?? olmas?n?n EMEP a??s?ndan ikinci bir ?nemli kay?p oldu?unu ifade etti. ?aralan, ?Her ikisi de kendileri hakk?nda ?zel ilgi g?sterilmesini istemezlerdi. Ama bir parti, her zaman iyi militanlar?n?n iyi ?zelliklerini anlatmal?d?r? diye konu?tu.
Takva tart???ld?

Kampa kat?lan gen?lerin de izledi?i Takva filminin senaristi ?nder ?akar ile ba?rol oyuncusu Erkan Can da kat?l?mc?larla film hakk?nda sohbet etti. Sorular? yan?tlayan ?akar,?Yeni Sinemac?lar? olarak ya?amdan kesitler sunmaya ?al??t?klar?n?; Amerikan filmleri gibi her filme bir son vermek gibi kli?e kal?plara kar?? olduklar?n? s?yledi. ?leriki d?nemde 3-4 projeleri oldu?unu ve bu projeleri maddi olanaklar imkan verdi?i oranda ger?ekle?tireceklerini s?yleyen ?akar, Erdal Eren ve K?rt Sorunu ile ilgili sinema filmi projeleri ?zerinde ?al??t?klar?n? bildirdi. En ince ayr?nt?s?na kadar hatas?z, m?kemmeliyete ula?mak i?in sinema yapt?klar?n? anlatan Erkan Can ise Takva?n?n g?sterime girmesi sonras? al?nan tepkilerin olumlu oldu?unu kaydetti. Can, gen?lerin sanatsal konularda ba?ar? sa?lamalar? i?in yetenek yerine ?ok ?al??ma ve ??renmeye ihtiya?lar?n?n oldu?unu s?zlerine ekledi.
?i?e, bidon, tencere kapa?? veee ritim...

Gen?lik bulu?mas?na kat?lan gen?lerin de?i?ik alanlarda kat?ld?klar? at?lye ?al??malar?, ?r?nlerini vermeye ba?lad?. ??rko?nun y?netti?i ritim at?lyesine kat?lan gen?ler, pet ?i?e, bidon, tencere kapa?? ve s?rahi gibi kolay ula??labilen malzemeleri m?zik aleti gibi kullanarak, kamp kat?l?mc?lar?na keyifli anlar ya?att?. ?al??malar?n? de?erlendiren ritim at?lyesinin y?neticisi ??rko, 35 ki?inin kat?l?m?yla ba?layan ve gece yar?s? yap?lan at?lye ?al??malar?n?n sonucunda 20 ki?ilik bir ekiple sahnede g?steri yapma a?amas?na geldiklerini belirterek, ?Gen?ler ba?ta bu kadar iyi olaca??n? sanm?yordu. Ama ortaya ?ok iyi bir g?steri ??kt?? dedi.
Kampa ?nceki gece konuk olan, ?evre hareketinin ?nemli isimlerinden Oktay Konyar, gen?lere seslendi. Konyar, ?Vatan, bayrak, toprak diyorlar, ?ld?r?yorlar. ?nsan haklar? ihlalleri devam ediyor? dedi. ?Kaygan bir toplum olduk. Suya sabuna dokunmuyoruz? diye konu?tu.
Gece etkinliklerinin devam?nda ise ?air Tevfik Ta?, de?i?ik konulardaki foto?raflardan haz?rlad??? slaytla birlikte sunum yapt?. ?zlem Altun?un devrim ?ark?lar? ile ba?layan konser b?l?m?nde ise Burhan Berken sahne ald?. Gece etkinli?i toplumcu-ger?ek?i sineman?n ?nde gelen isimlerinden Sergei Eisenstein?in y?netti?i Potemkin Z?rhl?s? filminin g?sterimi ile son buldu.
www.evrensel.net