22 Ağustos 2007 00:00

HUKUK K??ES

SORU: ??yerimden do?um iznimi kullanmak ?zere ayr?ld?m. Do?um iznimin sona ermesine bir ay var. ?znim bittikten sonra, ?cretsiz izne ayr?lmak istiyorum.

Paylaş

SORU: ??yerimden do?um iznimi kullanmak ?zere ayr?ld?m. Do?um iznimin sona ermesine bir ay var. ?znim bittikten sonra, ?cretsiz izne ayr?lmak istiyorum. Ancak i?yerim izin vermiyor. ?Bizim sana ihtiyac?m?z var? diyorlar. Bu durumda ne yapmam gerekir?
...
?cretsiz izne ayr?labilirsiniz
CEVAP: Kad?n i??ilerin do?umdan ?nce sekiz ve do?umdan sonra sekiz hafta olmak ?zere toplam 16 haftal?k s?re i?in ?al??t?r?lmamalar? esast?r. ?o?ul gebelik halinde do?umdan ?nce ?al??t?r?lmayacak s?reye iki hafta s?re daha eklenir. Ancak, sa?l?k durumu uygun oldu?u takdirde, doktorun onay? ile kad?n i??i isterse do?umdan ?nceki ?? haftaya kadar i?yerinde ?al??abilir. Bu durumda, kad?n i??inin ?al??t??? s?reler do?um sonras? s?relere eklenir.
?? Kanunu?nun 74. maddesi, hamilelik s?resince kad?n i??iye periyodik kontrolleri i?in ?cretli izin verilece?ini; doktor raporu ile gerekli g?r?ld??? takdirde hamile kad?n i??inin sa?l???na uygun daha hafif i?lerde ?al??t?r?laca?? ve bu halde i??inin ?cretinde indirim yap?lamayaca?? da d?zenlenmi?tir.
Yine ayn? maddede, ??ste?i halinde kad?n i??iye, 16 haftal?k s?renin tamamlanmas?ndan (?o?ul gebelik halinde 18 hafta) sonra 6 aya kadar ?cretsiz izin verilir? h?km? d?zenlenmi?tir. Bu ?verilir? ifadesinde de a??k?a okunaca?? ?zere herhangi bir ?arta tabi de?ildir. Kad?n i??inin ?cretsiz izin hakk?n? kullanaca??n? talep etmesi yeterlidir. ??verenin izin vermiyorum deme hakk? yoktur.
E?er i?vereniniz, ?cretsiz izin hakk?n?z? kullanman?za izin vermiyorsa, bu durumda, ?? Kanunu?nun 104. maddesi uyar?nca, ?...74. maddesindeki h?kme ayk?r? olarak do?umdan ?nceki ve sonraki s?relerde gebe veya do?um yapm?? kad?nlar? ?al??t?ran veya ?cretsiz izin vermeyen... i?veren veya vekiline 500 YTL para cezas? verilece?i d?zenlenmi?tir.
E?er i?vereniniz sizi bu hakk?n?z? kulland???n?z i?in i?ten ??kar?rsa, bu durumda i?e iade davas? a?ma hakk?n?z da vard?r.
Avukat Devrim Avc?
ÖNCEKİ HABER

Pervas?zl??a devam

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa