D??i?leri?nden konsolusluk savunmas?

Irak K?rdistan Demokrat Partisinin (IKDP) internet sitesinde yay?mlanan, T?rkiye?nin Musul Ba?konsoloslu?u?nda diplomatlar?n de?il,


Irak K?rdistan Demokrat Partisinin (IKDP) internet sitesinde yay?mlanan, T?rkiye?nin Musul Ba?konsoloslu?u?nda diplomatlar?n de?il, istihbarat??lar?n ?al??t??? iddias?na ili?kin olarak AA muhabirinin g?r??t??? D??i?leri kaynaklar?, ba?konsoloslu?un, konsolosluk hizmeti sunan ve bunu en iyi ?ekilde yapan bir misyon oldu?unu savundular. T?rkiye?nin Musul Ba?konsoloslu?unun, g?rev b?lgesinde Arap, K?rt, T?rkmen, Asuri, Keldani, S?nni hi?bir ayr?m g?zetmeden b?t?n Irakl?larla ayn? e?it seviyede temaslarda bulundu?unu s?yleyen kaynaklar?n, ba?konsoloslu?un ayr?ca, hem o b?lgede yaralananlar?n T?rkiye?ye getirilip tedavisinde, hem ihtiya?lar?n?n giderilmesinde, hem de ila? ve g?da yard?m?n?n da??t?lmas? gibi faaliyetlerde bug?ne kadar ba?ar?yla ?al??m?? bir misyon oldu?unu savundular. ?Bu ba?konsoloslu?u b?yle hedef alan, bir anlamda da ba?kalar?na da hedef ?ekilde g?steren ?evrelerin niyetlerinin a??k? oldu?unu ileri s?ren ?kaynaklar?, bunlar?n k???k, m?nferit bir grup ve muhtemelen Irak??n ulusal birli?inden ve toprak b?t?nl???nden de rahats?zl?k duyan insanlar oldu?unu iddia ettiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net