ROJEV

 • 15 A?ustos?ta ba?layan ?Dikili Gen?lik Bulu?mas?? 25 A?ustos?a kadar s?recek. Dikili?de Sotes Tatil K?y??nde s?ren Gen?lik Kamp?, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelen gen?lerle harika bir atmosferde ge?iyor.


  15 A?ustos?ta ba?layan ?Dikili Gen?lik Bulu?mas?? 25 A?ustos?a kadar s?recek. Dikili?de Sotes Tatil K?y??nde s?ren Gen?lik Kamp?, T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan gelen gen?lerle harika bir atmosferde ge?iyor.
  Emek Gen?li?i Kamp??na ula?mak i?in Dikili?den Bademli k?y?ne do?ru yol al?yorsunuz. Sa? taraf?n?z deniz. Sol yan?n?z zeytin a?a?lar?. 3-4 km sonra kampa ula??yorsunuz. Kampa yakla?t???n?z? gen?lerin t?rk?lerinden, ?ark?lar?ndan, saz ve gitar sesinden, ?erko?nun erbanesinden yay?lan seslerinden, g?l??melerinden anl?yorsunuz. C?v?l c?v?l bir ya?am.
  Gen?lik Kamp? denize s?f?r olan geni? bir zeytinlik ?zerine kurulmu?. Deniz masmavi ve temiz. Y?zme bilenler ?Akvaryum?da giriyorlar. Di?er alan kumsall?k ve daha s??. Akvaryum denilen b?lge, ismini k???k ve rengarenk bal?klardan alm??. Akvaryum seyreder gibi seyrediyorsunuz bal?klar?n dans?n?.
  Deniz kenar?na yay?lm?? ?ad?r ve kul?belerde her ulustan, her k?lt?rden, her inan?tan gen?ler beraberce, dost?a, karde??e ve yolda??a ya??yorlar. Emek Gen?li?i ?nceki deneyimlerini buraya aktarm??. Aksakl?klar hemen gideriliyor. Yemek kuyruklar? ?nceki y?llar gibi de?il. ?lk g?nk? gibi de de?il. Gen?ler her ortam? de?erlendiriyor. Hi? beklemedi?iniz bir anda mar?lar, t?rk?ler, halaylar t?m dikkatleri topluyor; halkay? geni?letiyor. A?a? altlar?, deniz kenar? ve koylar, ellerinde b??aklar? ile hocalar?n?n verdi?i ta?lar? yontan gen? heykelt?ra?larla dolu.
  Gen?lerin her biri bir espri yuma??. Her sabah kahvalt?da okuyucuyla bulu?an ?Kamp Ate?i?, g?nl?k geli?meleri kamp havas?nda yans?t?yor.
  Dikili ile Midilli Adas? kar?? kar??ya. Ak?amlar? Dikili?nin ???klar?yla Midilli?nin ???klar? birbirine kar??arak Ege Denizi?ne yans?yor. 1 Eyl?l D?nya Bar?? G?n??ne say?l? g?nlerin kald??? b?ylesi bir zamanda, gen?ler d?nya bar??? ad?na Yunan adalar?na karde?lik t?rk?leri s?yleyerek el sall?yor.
  G?ne?in do?u?unu Emek Gen?li?i Kamp??n?n bulundu?u Dikili?de, bat???n? Midilli?de izliyoruz. Midilli Adas??n? a??p kaybolan k?z?l g?ne?, bar?? ve karde?lik duygular?m?z? ?nce Yunan halk?na, sonra t?m d?nyaya ta??yor. Sonra T?m d?nyadan, t?m halklardan toplad?klar?n? sabah?n erken saatlerinden itibaren bize ta??yor!
  G?ne?, deniz ve gen?lik burada olduk?a farkl?. Kapitalizmin insan? insana, insan? do?aya yabanc?la?t?rmas?na ?yabanc?? bir ortamda s?r?yor kamp.
  At?lyeler daha da iyi. Herkes ilgi alan? ve yetene?ine uygun bir at?lye se?mi? bulunuyor. Heykel, r?lyefler, resim, ritim, drama, satran?, foto?raf at?lyelerine devam eden ??renciler hummal? bir ?al??ma i?indeler. ?r?nler giderek anlam kazanmaya, dikkat ?ekmeye ba?l?yor. Gazetecilik, televizyon b?l?m?, ?ekim ve montaj e?itimi yeni yeteneklere zemin oluyor. K?rt?e dil at?lyesi, halkoyunlar? at?lyesi en ?ok ilgi bulan b?l?mler.
  Dikili?de, Sotes Tatil K?y??nde s?ren gen?lik bulu?mas?, insanl???n gelece?i hakk?nda bir fikir vererek devam ediyor. T?rkiye?nin d?rt bir yan?ndan ve baz? Avrupa ?lkelerinden gelen gen?lerin yaratt??? ortam, nas?l bir gelecek sorusunun yan?t?n? da sunuyor.
  Burjuva kapitalist sistemin gen?lere reva g?rd??? ile gen?lerin potansiyeli ve yeteneklerinin ?at??ma hali bir kez daha ve bariz bir bi?imde ortaya ??k?yor.
  Burada her ?ey ucuz, her ?ey kolay, her ?ey rahat ve her ?ey k?sa s?rede yoluna giriyor. Ne bask?, ne s?m?r?, ne ?iddet, ne de birbirine ac? ?ektirme. Herkes dost, herkes karde?, herkes yolda? burada. Herkes ??renmeye, tart??maya, payla?maya ?al???yor. Kaytarmak, atlamak, atlatmak yok. Bireycilik, bencillik yok.
  Burada kolektivizmin nelere kadir oldu?unu bir kez daha ve ya?ayarak g?r?yoruz. Gen?lerin kendi kendilerini y?netmede, i?leri yoluna sokmada, bir d?zen olu?turup onu s?rd?rmede ne denli yetenekli, azimli ve kararl? olduklar?n?...
  T?rk, K?rt, Laz, ?erkez, Arap, Ermeni... Alevi, S?nni, M?sl?man, H?ristiyan... T?m gen?lerin sevin?leri, ?abalar? ve ?zlemleri birbirine kar??arak iddia ve ideallerimizi do?ruluyor.
  Kampta, ?e?itli konulara ili?kin e?itim ?al??malar?, panel ve s?yle?iler b?y?k ilgi g?r?yor. Devrim, demokrasi, ulusal sorun, tarih, k?lt?r, gen?lik vb. daha bir?ok konu, e?itim ve tart??ma konusu oluyor. ?Do?aya bar??, insana ?zg?rl?k? temel slogan?yla ba?layan Gen?lik Kamp??nda ?k?resel ?s?nma? ?nemli e?itim ve tart??ma konusu oldu. Kapitalizmin do?a ve insanl?k ?zerindeki maddi ve manevi tahribat? kar??s?nda ne yap?laca??, nas?l m?cadele edilece?i tart???l?yor, hedefler saptan?yor. ?eref Ayd?n ve Mehmet K?l??arslan an?l?yor, onlar?n hayat?ndan ve m?cadelesinden ??renmek i?in s?yle?i ve paneller d?zenleniyor.
  Ak?amlar? m?zik, tiyatro, slayt ve s?yle?iler s?r?yor. ?nceki ak?am kumsalda yine etkinlikler ve konserler vard?. Tevfik Ta???n sunumundan sonra ?zlem Altun ve Burhan Berken sahneye ??kt?lar. ?zlem, Brecht?e ait par?ay? seslendirirken, sahneye yaslanarak dinleyen Ermeni duduk ustas? Suren Aseduryan??n s?yledikleri kamp? ?zetlemeye yetiyor; ?Burada ?ok ?nemli i?ler oluyor. Karde?lik ve gelecek buradan ??kacak. Bu gen?lik ve bu yakla??m, Ermeni-T?rk karde?li?ini de kuracakt?r. Daha da g?zel olacak. Ben ?ok mutluyum. Hayat?m?n en g?zel g?nlerini ya?ad?m.? Sevgili Aseduryan?a kat?lmamak m?mk?n de?il.
  Ender ?mrek
  www.evrensel.net