Tersanede bir i??i daha ya?am?n? yitirdi

Tuzla Tersaneler B?lgesi?nde ?al??ma ko?ullar?n?n k?t?l??? nedeniyle ya?anan i? kazalar? h?z kesmiyor. Torgem Tersanesi?nde d?n ya?anan i? kazas?nda bir i??i ya?am?n? yitirdi.


Tuzla Tersaneler B?lgesi?nde ?al??ma ko?ullar?n?n k?t?l??? nedeniyle ya?anan i? kazalar? h?z kesmiyor. Torgem Tersanesi?nde d?n ya?anan i? kazas?nda bir i??i ya?am?n? yitirdi.
Tersane b?nyesinde faaliyet g?steren ta?eron firma Gimsa Denizcilik?te ?al??an Cabbar Ongun, d?n sabah ?al??maya ba?lamas?n?n ard?ndan k?sa bir s?re sonra elektrik ak?m?na kap?ld?. Olay yerinde ya?am?n? yitiren Ongun?un cenazesi, ??meler Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Kaza nedeniyle tersanedeki i??iler i? b?rakt?lar.
Sorumlular yarg?lanmal?
Kazaya ili?kin a??klama yapan EMEP Tuzla ?l?e ?rg?t?, kazan?n sorumlusunun k?r h?rs? nedeniyle gerekli ?nlemleri almayan tersane patronlar? oldu?unu bildirdi. Patronlar?n i??ilere k?lelik ko?ullar?n? dayatt??? ve daha fazla para kazanmak i?in gerekli ?nlemleri almad??? kaydedilen a??klamada, ?Bu ko?ullar? ortadan kald?rmak i?in t?m tersane i??ilerinin birlikte m?cadele etmesi gerekir? dendi.
B?lgede yay?n yapan ve tersane i??ileri taraf?ndan ??kart?lan Baret gazetesinden yap?lan a??klamada ise tersaneler b?lgesinde hakim olan ta?eron sisteminin ortadan kald?r?lmas? ve kazalar?n ?nlenmesi i?in gerekli tedbirlerin al?nmas? istendi. Bu ko?ullar?n s?rmesi halinde Cabbar Ongun?un kaza nedeniyle ya?am?n? yitiren son i??i olmayaca??na dikkat ?ekilen a??klama ??yle devam etti: ?Gerekli tedbirler al?nmad??? i?in ya?anan bu olaylar i? kazas? de?il, i? cinayetidir. Bu cinayetlerin sorumlular? derhal yarg? ?n?ne ??kart?lmal?d?r.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net