G?l emeklileri, hekim ve m?hendisleri ?nemsemedi

Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l, adayl???na destek aramak i?in i??i, i?veren ve memur konfederasyonlar?n?, patron ?rg?tlerini, hukuk?ular? ziyaret ederken, emekli, mimar ve m?hendis ile hekim ?rg?tlerini ihmal etti.


Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l, adayl???na destek aramak i?in i??i, i?veren ve memur konfederasyonlar?n?, patron ?rg?tlerini, hukuk?ular? ziyaret ederken, emekli, mimar ve m?hendis ile hekim ?rg?tlerini ihmal etti. G?l??n destek aray???nda T?rkiye ???i Emeklileri Derne?i (T?ED), T?rk Tabipler Birli?i (TTB), T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB) randevu istenmeyen, ihmal edilen ?rg?tler aras?nda yer ald?. G?l ayr?ca eczac?lar, veterinerler ve di?er meslek ?rg?tlerini de g?rmedi.
Emekliler g?n?l koydu
T?ED Genel Ba?kan? Kaz?m Erg?n, ?T?rkiye?nin en b?y?k emekli ?rg?t?? olduklar?n?, ba?ta 4.5 milyon i??i emeklisi, dul ve yetim olmak ?zere, aileleriyle birlikte say?lar?n?n 8 milyonu a?t???n? s?yledi. Cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n, t?pk? memur, i??i ve i?veren konfederasyonlar?n? ziyaret etti?i gibi kendilerini de ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Erg?n, ?Bu bizde g?n?l k?r?kl??? yaratm??t?r. Toplumsal uzla?malar aran?rken, 8 milyonluk bir kitleyi g?rmezden gelmek, onlar?n g?r??lerini almamak, diyalog aray??lar?na g?lge d???r?r? dedi. Erg?n, ?Her ?eye ra?men, cumhurba?kanl??? se?im s?recinin toplumun beklentilerini kar??layacak ?ekilde ya?anmas?n? ve tamamlanmas?n?? dilediklerini belirtirken, se?ilecek cumhurba?kan?n?n herkesi kucaklamas? beklentilerini de dile getirdi.
Randevu verirdik
TMMOB Genel Ba?kan? Mehmet So?anc? da G?l??n kendilerinden randevu isteyip istemedi?i sorumuza, ??stemedi, isteseydi verirdik? yan?t?n? verdi. 300 bin ?yeleri ile en b?y?k meslek ?rg?t? olduklar?n? kaydeden So?anc?, ?Bizimle g?r???p g?r??memesi kendisinin bilece?i bir ?eydir. Ama isteseydi g?r??mek i?in randevu verirdik? diye konu?tu. G?l??n, cumhurba?kan? aday? olarak ?e?itli kesimleri ziyareti bir i? edindi?ini ve bunun T?rkiye?de ilk defa yap?ld???n? kaydeden So?anc?, ?Demek ki G?l g?r???m?z? ?nemsemiyor? dedi.
Yapt??? olumlu ama...
TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz da G?l??n kendilerinden randevu istemedi?ini, istemesi halinde g?r??eceklerini s?yledi. G?l??n yapt???n? olumlu bulduklar?n? de belirten Ayaz, ?Bize gelmi? olsa idi toplumda tart???lan laiklik ve cumhuriyetin ilkelerinin ?tesinde, sa?l?kta ?zelle?tirme ve neo-liberal politikalar?n uygulanmamas? talebimizi de iletirdik? dedi. Cumhurba?kan?n?n ?evreyi ve toplumu ilgilendiren t?m sorunlara duyarl? olmas? gerekti?ini vurgulayan Ayaz, G?l??n TTB?ye gelmesi halinde b?t?n bunlar? ve di?er neo-liberal politikalara ili?kin g?r?? ve beklentilerini ileteceklerini s?yledi. Ayaz, ?Yoksa bizim bunlar? s?yleyece?imizi bildi?i i?in mi bizimle g?r??medi?? diye sordu. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net