Fotoğraf: Evrensel

UFUK

 • 22 Temmuz bask?n se?imlerini g?ndeme getiren siyasal krizi belirleyen cumhurba?kanl??? se?imi konusunda G?l?? rahatlatan a??klama T?S?AD?dan geldi.


  22 Temmuz bask?n se?imlerini g?ndeme getiren siyasal krizi belirleyen cumhurba?kanl??? se?imi konusunda G?l?? rahatlatan a??klama T?S?AD?dan geldi. Hat?rlanaca?? gibi, T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, ilk olarak NTV?nin canl? yay?n?nda G?l??n, kendilerinin bekledi?i aday olmad???n? s?yledi. Yal??nda???n bu a??klamas? 16 A?ustos g?n? bas?nda geni? yer buldu. Bu a??klamas?nda G?l??n aday olarak ortaya ??kmas?ndan sonra ise kendilerinin yapacak bir ?eyi bulunmad???n? belirten Yal??nda?, ?Bundan sonras? i?in bizim k?lt?r?m?z hay?rl? olsun demekten ibarettir? ifadelerini kulland?.
  Ayn? zamanda Do?an TV Radyo Yay?nc?l?k Y?netim Kurulu Ba?kan? da olan Arzuhan Do?an Yal??nda???n bu a??klamas?, ba??nda bulundu?u yay?n grubunun o s?re?teki genel e?iliminin de bir ifadesi gibiydi. Do?an Grubu, ?piyasalar? olumsuz etkileyecek yeni bir kriz ??kmamas?? i?in Meclis Ba?kanl????na ?merkez sa?? k?kenli K?ksal Toptan??n getirilmesindeki kayg?n?n ?ankaya se?imlerinde de g?d?lmesi gerekti?ini esas al?yordu. Bu e?ilim, H?rriyet ve Milliyet gazetelerine, onlar?n web sitelerine ve Do?an grubuna ait televizyonlar?n o g?nlerdeki tutumuna do?rudan yans?m??t?. Evrensel?in ?Kriz ?reten sorular? ba?l???n? ta??yan man?eti de, Milliyet?in web sitesinde G?l??n adayl?ktan vazge?mesi i?in o g?nlerde yapt??? yay?na dayan?yordu.
  Ancak G?l??n ?srar? ?zerine Erdo?an AKP i?inde bir kriz yerine, ?ankaya se?imleri konusunda olas? bir gerilimi g?ze ald?. Muhtemelen se?imlerde ald?klar? deste?in, bu a??dan kendilerini rahatlatacak bir veri oldu?unu da hesaba katarak bu ad?m? att?. O noktadan sonra Do?an Grubu da o andan sonra G?l?e ?adayl?ktan ?ekil? masaj? yapmay? terk ederek, bu s?recin ?piyasalar??, ?borsay?? etkilemeyecek tarzda yumu?ak ge?ilmesini yay?n politikas?n?n merkezine oturttu. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in, Erdo?an??n sundu?u yeni kabineye hi? bakmadan ?Onu art?k yeni cumhurba?kan?na sunars?n?z? tavr?n? ortaya koymas?n? Do?an Grubu?na ait gazete ve televizyonlar?n ?jest? olarak sunmas? da bunun bir ifadesiydi. Ve T?S?AD??n tavr? da bu d?n???me uygun oldu.
  T?S?AD Y?netim Kurulu Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, kendilerini ziyaret eden cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n kamuoyuna a??klad??? ilkeleri ?nemsediklerini, se?ilmesi halinde G?l??n bu ?er?evede g?rev yapaca??na inand?klar?n? s?yledi. 17 A?ustos tarihi itibariyle art?k T?S?AD??n politikas? G?l?e destekti.
  T?S?AD??n, hakim s?n?f siyaseti etkileyen ?nemli akt?rlerden biri oldu?u dikkate al?nd???nda, bu asl?nda Genelkurmay?dan bu konuda gelebilecek herhangi bir tepkiye kar?? da G?l??n etraf?n? ?evirerek onu korumaya almak anlam?na gelen bir a??klamayd?. H?rriyet gazetesinin, 20 y?ll?k yazar? Emin ??la?an??n i?ine son vermesi de Do?an Grubu?nun bu tercihiyle uyumlu bir geli?meydi. AKP?den birinin ?ankaya?ya ??kmas? ihtimaline kar?? sert polemikler yapan ??la?an, Do?an Grubu?nun bundan sonraki ser?veni i?in ?y?k? haline gelen bir isimdi.
  Bu arada bir hat?rlatma yapmakta da yarar var. T?S?AD, son 6-7 y?ld?r Genelkurmay ile ?at??an bir alanda durmamaya ?zen g?steren dengeli bir siyaset izliyordu. Kamuoyuna 21 May?s 2001 tarihinde d?zenlenen bas?n toplant?s?yla a??klanan, haz?rlat?lan ?T?rkiye?de Demokratikle?me Perspektifleri ve AB Kopenhag Siyasal Kriterleri-G?r??ler ve ?ncelikler? ba?l?kl? rapordan beri bu b?yleydi. O raporun ?Orta Vadeli Siyasi Kriterler? b?l?m?nde yer alan ?MGK?nin Anayasal stat?s?n?n ve rol?n?n de?i?tirilmesi? ifadesi ve K?rt sorununa yakla??m a??s?ndan geleneksel stat?kocu g?r??le ?eli?en ifadeler generallerin tepkisine neden olmu?, T?S?AD da bu g?r??lerinin arkas?nda duramayarak, geri ad?m atmak durumunda kalm??t?.
  Bu a??dan bak?ld???nda T?S?AD Ba?kan??n?n 16 A?ustos?taki a??klamas?, Genelkurmay??n hassasiyetleriyle bir dengeyi g?zetme tutumuna -yani 2001?den sonraki tutumuna- uygun d??erken, bir g?n sonra G?l?e a??ktan destek verme tutumu ise bir ?risk? alma durumunu g?steriyor. Yani T?S?AD ve Do?an Grubu, AKP H?k?meti ile olan ??kar ortakl???n? ?ne alarak, Genelkurmay ile aras?nda kurdu?u ?hassasiyet dengesi?nden ?d?n vermi? oldu. Bir patron ?rg?t? olan T?S?AD, mali ??kar endi?elerini siyasi endi?elerinin ?n?ne ald?.
  Bu ad?mlar?n hakim s?n?f siyaseti ve devletin ?at?s?ndaki g??ler ?at??mas? bak?m?ndan ne gibi sonu?lara yol a?abilece?ini ?n?m?zdeki s?re?te muhtemelen daha net g?rebilece?iz.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net