Kay?t i?in tuvalet ka??d? istiyorlar

Sivas?ta, Muzaffer Sar?s?zen Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi?nde, yeni kay?t yapt?racak ??rencilerden 1 paket ka??t havlu ve 1 paket tuvalet ka??d? getirmeleri isteniyor.


Sivas?ta, Muzaffer Sar?s?zen Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi?nde, yeni kay?t yapt?racak ??rencilerden 1 paket ka??t havlu ve 1 paket tuvalet ka??d? getirmeleri isteniyor.
E?itim Sen Sivas ?ube ba?kan? Veli Hasg?l okul yetkililerinin ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in talepte bulunaca?? mercinin Milli E?itim olmas? gerekti?ini s?yledi.
Muzaffer Sar?s?zen Anadolu G?zel Sanatlar Lisesi giri?ine, kay?tlarla ilgili duyurular?n yan?nda marka da belirtilerek ?Yeni kay?t yapt?racak ??renciler 8?li (1 paket) ka??t havlu ve 12?li (1 paket) tuvalet ka??d? getireceklerdir? ?eklinde yaz? as?ld?.
Okulda derslerin sanata dayal? olmas? nedeniyle ??rencilerin resim, heykel gibi eserleriyle ilgili ?al??ma yaparken ve enstr?man kullan?rken s?rekli ellerini kulland?klar?n? belirten okul yetkilileri, bu nedenle ??rencilerin devaml? ellerini y?kamalar? ve temizlemeleri gerekti?ini kaydettiler.
Bu do?rultuda okuldaki tuvaletlere ka??t havlu ve tuvalet ka??d? konuldu?unu anlatan yetkililer, bunlar?n ?ok ?abuk t?kenmesi nedeniyle b?yle bir karar al?nd???n? belirttiler.
Yetkililer, istekte marka belirtilmesinin sebebini de herkesin ayn? ?r?n? getirmesi ve b?ylece haks?zl??? ?nlemek olarak a??klad?lar.
?Masraflar velilerin s?rt?nda?
Uygulamadan haberdar olmad???n? s?yleyen E?itim Sen Sivas ?ube Ba?kan? Veli Hasg?l, b?yle bir uygulaman?n kendisi i?in ?a??rt?c? olmad???n? belirterek e?itimdeki ?zelle?tirmeci anlay???n bu t?r ilgin? uygulamalara kaynakl?k etti?ini belirtti.
Okulun ?ne s?rd??? gerek?elerin hakl? gerek?eler olabilece?ini aktaran Hasg?l, ?Ancak burada okul yetkililerinin ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in talepte bulunaca?? merci ??renci velileri de?il, Milli E?itim?dir? dedi. Her kay?t d?neminde kay?t paras? talep etmenin yan? s?ra bu t?rden ilgin? uygulamalar?n da s?z konusu oldu?unu hat?rlatan Hasg?l, e?itimdeki ?zelle?tirmeci anlay???n e?itim kurumlar?n?n t?m ihtiya?lar?n? ??renci velilerinin s?rt?na y?kledi?ini aktard?. (Sivas/EVRENSEL)
www.evrensel.net