G?NL?K

 • Asl?nda ?ya sev ya terk et? slogan? milli ?retim de?ildi.Hitler?in SS?lerinin slogan?yd?.


  Asl?nda ?ya sev ya terk et? slogan? milli ?retim de?ildi.
  Hitler?in SS?lerinin slogan?yd?.
  Fakat her daim ?d?? g?? ve ideolojilere a??r? alerjisi oldu?unu s?yleyen? yerli ?rk??lar taraf?ndan b?y?k bir ?evkle kullan?lm??t?!
  ?D?? mihrak slogan?n?? al?p ba??rmak!
  ?D?? ideolojinin uzant?s? olmak!?
  ?Yabanc? k?kenli sloganlar? benli?imize, birli?imize beraberli?imize s?zd?rmak?
  ?ok fena beee!
  ??ten d??tan vuruyorlar bizi!
  ?Tanr? T?rk? korusun?
  Fakat bu kadarla da kalmad?.
  Bu kez Hitler?in slogan?, beyefendi taraf?ndan memleket dahiline uyarland?!
  Demek ihtiya?tan kullan?l?r slogan!
  Ger?i beyefendi, se?im d?neminde bu ithal slogan? dillendiren partiye kafatas?? falan diye bindiriyordu.
  ?imdi ?Ne varm?? bunda; o, zaman?nda AB?ye de bat?l diye bindiriyor?
  AB?yi savunmaya kalkanlar? neredeyse kafir ilan ediyordu?
  ?imdi AB m?cahidi oldu? diyenler olabilir.
  Bunu da ki?isel bazda?
  Siyasal konjonkt?rel ?apta bir de?i?im olarak yorumlanabilir!
  Olsun, yorumlas?nlar tabii, ne de olsa memlekette demokrasi var!
  Var da?
  Demokrasinin de memleketin de s?n?rlar? var!
  Nereye kadar?
  Ortaya konan yeme?i yiyene kadar.
  Yemeyene ise memlekette demokrasi de dar!
  ***
  ??nk? buyurdular ki beyefendi hazretleri: Cumhur adaylar?n? tan?mayan vatanda?l?ktan ??ks?n!
  Yani, ya sev ya terk et!
  Fakat yine de beyefendi bir miktar demokratt??
  Vatanda?l?ktan sepetlediklerine bir ?ans daha tan?yordu;
  Cumhuru tan?mayanlar memleketi terk ettikten sonra kendilerine uygun bir cumhur se?ebilirlerdi!
  Bak, vatanda?l?ktan at?yor ama?
  Hi? olmazsa se?me ve se?ilme haklar?n? elinden alm?yor!
  Oysa se?im ak?am? o gazla, herkesin idarecisi olaca??m diyordu?
  G?ll? bey de herkesi kucaklayaca??n? s?yl?yordu!
  Ger?i bir yanda Amerika?
  Di?er tarafta ?srail?
  Burada AB?
  ?stelik de kendileri BOP?un kuca??na oturmu? durumdayken herkesi kucaklamalar? biraz zordu ama!
  Bir ??z?m yolu vard? mutlaka!
  ??z?m de ?u oluyor:
  Beyefendi, ya sev ya terk et form?l?n? hayata ge?irip, a??k eksiltmeyle i?i hallediyor:
  Bu ?lke babas?n?n mal? ya, be?enmeyenleri ve be?enmediklerini kovuyor!
  ?yleyse ne olacak?
  Kurtulu? yok;
  G?ll? beyi be?enmeyenler, tan?mayanlar tas? tara??, boh?ay? toplayacak!
  Tek soru ?u:
  Giderken se?men ka??tlar?m?z? da yan?m?zda g?t?relim mi hocam?
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net