Ekmek y?z y?llard?r sofran?n ba? tac?

T?rkiye'de en ?ok t?ketilen g?da maddesi olan ekme?in Anadolu'daki tarih?esi, M? 8 binli y?llara ?atalh?y?k'e kadar dayan?yor.


T?rkiye'de en ?ok t?ketilen g?da maddesi olan ekme?in Anadolu'daki tarih?esi, M? 8 binli y?llara ?atalh?y?k'e kadar dayan?yor. Sel?uk ?niversitesi Mesleki E?itim Fak?ltesi ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Emine Karpuz, g?n?m?zde kent merkezleri, il?e, belde ve k?ylerde, f?r?nlarda, tand?rlarda, kuzine soba ve sa? ?zerinde ?e?itli ekmekler yap?ld???n? s?yledi. T?rkiye'de ?ok fazla t?ketilen ekme?in k?lt?r?, pi?irilmesi ve t?ketilmesi konusunda bir ara?t?rma yapt?klar?n? anlatan Karpuz, ?atalh?y?k'teki kaz?larda pi?mi? toprak ?anak, ??mlek ve ocaklar?n bulundu?unu ifade etti. Karpuz, ayr?ca Diyarbak?r-?ay?n? (M? 7250-6750), Burdur Hac?lar (M? 7040), Kahramanmara?-Domuztepe h?y???nde (M? 7000-5000) yap?lan kaz?larda, d?nem insanlar?n?n bu?day ve arpa yeti?tirmeyi, hasat etmeyi, ???tmeyi bildikleri, bunlar? saklamak ve pi?irmek i?in ?anak-??mlek yapt?klar?n?n ortaya ??kt???n? kaydetti.
Onlarca ?e?it var
?zellikle b?y?k seri ?retimin yap?ld??? f?r?nlarda kalite d??se de k?rsal alanlarda, evlerde ve tand?rlarda yap?lan geleneksel ekmeklerin halen eski kalitesi ve tad?n? korudu?unu dile getiren Karpuz, "Baz? b?rek ?e?itleri de pi?irili? ve t?ketimi nedeniyle ekmek s?n?f?nda yer al?yor. Buna g?re sadece Konya'da tand?r, sa?, kuzine soba ve f?r?nlarda tand?r ekme?i, yufka, f?r?n ekme?i, bazlama, somun, pide, tava ekme?i, b?kme, etli ekmek, fetir, g?zleme, ha?apur, h?nkal, h???n, et h???n?, katmer, kete, k?mbe, tava k?mbesi, lukur, pileki ekme?i, pi?i, simit, su b?re?i, sa? b?re?i, tand?r gevre?i, tand?r b?re?i, tava ekme?i, ya?l? g?d?k gibi 29 ?e?it ekmek yap?l?yor" diye konu?tu.
Karpuz'un verdi?i bilgiye g?re h?nkal, a??lan ve kare ?eklinde kesilip i?ine domates, biber, patates, p?rasa ve ?spanak kar???m?n?n konulup pi?irilmesiyle yap?l?r. K?mbe, i?ine ha?ha? ya da patates konulmu? hamurun pi?mesiyle, pileki ise mayalanan ve kabaran hamurun toprak f?r?nlarda pi?irilmesiyle ?retiliyor. H???n, mayal? hamur ortas?na peynir, tuz ve ha?lanm?? patates konulup k?zg?n ya?da k?zartmayla yap?l?yor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net