Minareye uydudan takip

Anadolu'nun en eski camilerinden biri olma ?zelli?ini ta??yan Sivas Ulu Cami'nin e?ikli?iyle dikkat ?eken minaresi uydudan izlenerek, hareketlili?i 1 y?l boyunca takibe al?nacak.


Anadolu'nun en eski camilerinden biri olma ?zelli?ini ta??yan Sivas Ulu Cami'nin e?ikli?iyle dikkat ?eken minaresi uydudan izlenerek, hareketlili?i 1 y?l boyunca takibe al?nacak. Alemden kaideye g?re 116 santimetre e?ik olan ve birka? defa y?ld?r?m isabet etmesi nedeniyle k?ymetli s?slemelerin bulundu?u g?vdesi boydan boya y?pranan caminin minaresindeki e?ikli?in ara?t?r?lmas? i?in Sivas Vak?flar B?lge M?d?rl??? ?al??ma ba?latt?.
Uydu ihalesi
1 y?l?n sonunda Vak?flar B?lge M?d?rl???n?n, ??kacak raporu Sivas K?lt?r ve Tabiat Varl?klar?n? Koruma Kurulu?na sunaca?? kaydedildi. Vak?flar B?lge M?d?rl???, eseri uydudan takip edecek firmay? da ihale yoluyla belirleyecek. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net