HAYATIN ???NDEN

 • Irak?taki ???nc? b?y?k i?galci ?ngiltere, i?ini bitirmi? olman?n rahatl???yla Irak?tan t?ymenin yollar?n? ar?yor.


  Irak?taki ???nc? b?y?k i?galci ?ngiltere, i?ini bitirmi? olman?n rahatl???yla Irak?tan t?ymenin yollar?n? ar?yor. Bug?n hemen t?m yaz?lanlar, ?izilenler Irak?ta i?lerin i?galciler a??s?ndan pek iyi gitmedi?ini yaz?yor. Ama sebep-sonu? ili?kisine daha yak?ndan bak?l?nca i?lerin tam da planland??? gibi gitti?i fikri kuvvetleniyor insanda.
  ?imdi k?sa bir hesap yapal?m. Irak?ta bug?n 200 bin civar?nda ?zel ?irket korucusu oldu?u s?yleniyor. Bunlar?n hepsi silahl? ve bunlar d?zenli ordular?n s?zde de olsa uymakla zorunlu olduklar? kurallara ba?l? de?iller. Bu ?zel ?irket korucular? yaln?zca ve yaln?zca korumakta olduklar? yabanc? ?irketlerin ??karlar? i?in ?al???yorlar. Yani koruduklar? ?irket i?gal edilen topraklar?n alt?n? ?st?ne getiriyor, talan ediyor ve bu d?rz?ler bu talan?n aynen bu ?ekliyle s?rmesi i?in ?oluk ?ocuk dinlemeden katledebiliyor.
  ?kinci b?y?k i?galci ABD ordusu. Onlar, daha ?ok, i?galci ?irketlerin rahat ?al??malar? ve yeni ?al??ma alanlar? bulabilmeleri i?in sava??yorlar. Irak?a ?zg?rl?k, demokrasi getirmek gibi palavralara art?k kimse inanm?yor ama say?lar? 160-170 bini bulan koskoca bir ordunun ate? ?emberi i?inde, olsa olsa g?nde sadece bir iki kay?p verdi?inin kimse fark?nda de?il mi?
  Yani ?ngilizler ve yerli i?birlik?ileri saymazsak ortada 360-370 bini i?galci, ya?mac?, kimi ?niformal?, kimi sivil insanl?k d??man? var. Irak n?fusunun en iyi ihtimalle onda biri direni??i olsa, ev yap?m? bombalarla, basit silahlarla direnen 2 Irakl?ya kar??, uzay elbiseli, tankl?, u?akl?, misket bombal? bir i?galci asker var.
  Peki sonu? ne? Bu kuvvetle ABD isterse Irak?a daha fazla y?klenip, direni?i sonland?rabilir mi? Ya da sonland?rmak ister mi?
  Ya da bir ad?m ?tesini soral?m. ?ki kutuplu d?nyan?n en az?ndan s?n?rlar anlam?nda yok olmas? yetmezmi? gibi, bir de t?m d?nyaya bar???n, demokrasinin gelmesi ABD, ?ngiltere, Rusya, Fransa gibi t?m zenginliklerini yoksul halklar?n birbirlerini bo?azlamalar? ?zerine kurmu? ?lkelerin i?ine gelir mi? Onlar, bu tatl? hayattan isteyerek vazge?erler mi?
  Yeni d?nya d?zeni, demokrasi, d?nya bar??? gibi sloganlar?n hepsi hikaye, emperyalizm d?nya servetini belli ?lkelerin, belli ceplerine pompalamak i?in bug?n Irak?ta ya?anan ortamdan daha iyisini olu?turamazd?.
  Siz bakmay?n bizim Irak i?in ?z?l?yor numaras? yapmam?za. Irak i?galinden sonra i?ler a??ld?. ?hracat artt?. Tatl? para kazananlar ?o?ald?. Bug?n ?Kart, kurt, K?rt? diye geveleyenler, i? ticarete, al sata gelince ?Ham, hum, ?aralop? diyorlar.
  Yani Irak?ta i?ler iyi gidiyor.
  Hesap ortada. G?nde ortalama 50 Irakl? ?lse ayda eder 1500, y?lda 18 bin, k?rk y?lda 720 bin. Do?anlar? saymazsak ?lkenin onda biri gidecek. Eh, k?rk y?l sonra petrol de kalmayaca??ndan geriye kalan ??l, geriye kalan 7 milyona ?ok bile. Bu arada, g?nde 1 askerden k?rk y?lda 14 bin ABD askeri, korucusu ?lse ne olur? Eh o kadar olsun art?k.
  ABD, ?ngiltere ve di?erleri sava?s?z ya?ayamazlar. Sava?s?z bir d?nya onlar?n sonu olur. Ve bar?? en istemedikleri sonu?tu.
  Bu y?zden, siz bakmay?n g?zya?lar?na.
  Ne yaz?k ki, Irak?ta i?ler yolunda.
  Ve hep yolunda gidecek sava?acak sadece iki ki?i bile bulduklar?nda.
  Arif Nacaro?lu
  www.evrensel.net