?l?m Yolunda trt 1 23,05

Bir rahibe ile mahkumun ger?ek hikayesinden esinlenilen, su? ve ceza ?zerine etkileyici bir film.


Bir rahibe ile mahkumun ger?ek hikayesinden esinlenilen, su? ve ceza ?zerine etkileyici bir film. ?efkatli bir rahibe olan Helen, ?aresizlikle yaz?lm?? bir mektup al?r. Mektup, ?l?m s?ras?n? bekleyen idam mahkumu olan Matthew Poncelet?ten gelmi?tir. Mahkumun idam edilmesine kadar ge?en s?re boyunca rahibe, s?rf Poncelet?le de?il, onun yan?nda kurbanlar?yla ve hatta kurbanlar?n?n aileleriyle de ilgilenmeye ba?lar. En sonunda rahibe, idam mahkumuna duydu?u empati ile i?ledi?i su?lar?n a??rl???n?n kavray??? aras?ndaki paradoksu ya?amak zorunda kal?r.
www.evrensel.net