?Feldkamp ile sorun yok?

Galatasarayl? futbolcu Hasan ?a?, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp ile aralar?nda hi?bir sorun olmad???n? a??klad?.


Galatasarayl? futbolcu Hasan ?a?, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp ile aralar?nda hi?bir sorun olmad???n? a??klad?.
Sar?-k?rm?z?l? futbolcu, 18 ki?ilik ma? kadrosuna al?nmad??? Bursaspor ma??ndan sonra hakk?nda ??kan haberlerle ilgili GS TV?ye a??klamalarda bulundu.
Geli?meleri bas?ndan takip etti?inin alt?n? ?izen Hasan ?a?, ?Daha ?nce takip etmiyordum ama etmek zorunda kald?m. ??nk? hocayla aram?zda polemik yaratma ?abalar? maalesef bas?n?m?zda var. ?unu birinci a??zdan s?yleyebilirim, benim hocayla hi?bir problemim yok. Yard?mc? hocalarla veya tak?m arkada?lar?mla da yok. Aksine, hocas? ve tak?m arkada?lar? taraf?ndan ?ok sevilen bir futbolcuyum. Son d?nemde kadroya al?nmay?nca, ?Hocayla aralar?nda bir tart??ma, bir s?rt??me mi oldu?? diye insanlar?n ak?llar?na gelebilir. Tabii biz bunlara cevap vermek zorunday?z, GS TV arac?l???n?zla da cevap veriyoruz? dedi.
Teknik direkt?r Feldkamp??n da ?nceki g?nk? bas?n toplant?s?nda ayn? ?eyleri s?yledi?ine de?inen deneyimli futbolcu, ??yle devam etti: ?Hocayla herhangi bir kavga ortam?nda benim burada bulunmam m?mk?n de?il. ??nk? tak?m?n patronu odur ve ben onunla herhangi bir tart??ma ya?asam zaten burada olmazd?m. Uzun laf?n k?sas?, benimle hoca aras?nda hi?bir problem yok. Ligde iki ma? oynad?k, bir tane de Avrupa kupas?nda ma? oynad?k. Bir hafta Lincoln oynad?, bir
hafta Arda oynad?, bir hafta da ben oynad?m. Bu ?ok do?ald?r, hoca belki o ma?ta beni d???nmemi? olabilir. Ama 40 tane ma??m?z var, UEFA Kupas? ma?lar?m?z olacak, tabii stratejiler ma?lara g?re belirlendi?i i?in hoca bu hafta beni uygun g?rmedi, bu da ?ok normaldir. Ben normal kar??l?yorum. Herkesin de b?yle kar??lamas?n? istiyorum. Yani Hasan ?a? art?k kadroya al?nmayacaksa illa ki bir kavga y?z?nden kadroya al?nmad? diye bence s?ylenmemesi laz?m. Bunu b?yle rica ediyorum herkesten.?
Hasan ?a?, bas?nda yer alan bu t?r iddialar?n ?zel hayat?n? da olumsuz y?nde etkiledi?ini s?yledi. Hasan, ?Art?k normal hayat?ma da yans?yor bu huzursuzluk. Bir ?ey oldu?u zaman illa ki Hasan bir ki?iyle kavga etmi?, o y?zden oluyor diye b?yle bas?nda yaz?l?p ?izilmesi tabii beni ?ok ?z?yor. ?zel hayat?m? da aile hayat?m? da ?ok etkiliyor? dedi.
Feldkamp gen?leri deniyor

Galatasaray, S?per Lig?de hafta sonu Ankarag?c? ile yapaca?? kar??la?man?n haz?rl?klar?n? s?rd?rd?.
Florya Metin Oktay Tesisleri?nde yap?lan ve yakla??k 1.5 saat s?ren antrenmanda teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp, A tak?m ile PAF tak?m? birlikte ?al??t?rarak ?ift kale ma? oynatt?.
Ma?a ba?larken kaleci Aykut?u PAF tak?m a??rl?kl? olan ye?il tak?m?n kalesine koyan Alman ?al??t?r?c?n?n, ?mit?e ise A tak?m oyuncular?ndan olu?an turuncu tak?m?n defans?nda g?rev vermesi dikkat ?ekti.
?ift kale ma?? zaman zaman durdurarak her iki tak?m?n oyuncular?n? da uyaran Feldkamp, ilerleyen dakikalarda baz? oyuncular?n da tak?m?n? de?i?tirdi. Turuncu tak?mda ma?a ba?layan ?zg?rcan, Ayd?n ve An?l?? daha sonra ye?il tak?ma ge?iren tecr?beli teknik adam, ?mit?i ise ikinci b?l?mde oyundan ald?.
Kar??la?may? PAF tak?m oyuncular?n?n a??rl?kta oldu?u ye?il tak?m ?zg?rcan ve Erdem?in golleriyle 2-1 kazan?rken, turuncu tak?m?n tek gol? ise Hasan?dan geldi. ?al??ma, ma??n ard?ndan yap?lan penalt? at??lar?yla sona erdi.
Ayr?ca, tak?mdan ayr?lmas? beklenmesine kar??n transferde herhangi bir kul?ple anla?amayan Carrusca?n?n, forma giydi?i turuncu tak?mda istekli futbolu dikkat ?ekti.
Sar?-k?rm?z?l?lar?n antrenman?nda milli tak?mlarda bulunan oyuncular yer almazken, Lincoln ile Linderoth ise tak?mdan ayr? ?al??may? s?rd?rd?.
Galatasaray, bug?n yapaca?? antrenmanla Ankarag?c? ma??n?n haz?rl?klar?n? s?rd?recek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net