K?lt?rler bulu?uyor halklar kucakla??yor

Bilim E?itim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf??n?n (BEKSAV) d?zenledi?i ?Irk??l??a, ?ovenizme, Militarizme Kar?? K?lt?rler Bulu?uyor,


Bilim E?itim Estetik K?lt?r Sanat Ara?t?rmalar? Vakf??n?n (BEKSAV) d?zenledi?i ?Irk??l??a, ?ovenizme, Militarizme Kar?? K?lt?rler Bulu?uyor, Halklar Kucakla??yor Latin Amerika T?rkiye K?lt?r Festivali? vakf?n Kad?k?y?deki merkezinde a??ld?. A??l??a K?ba ve ?ilili m?zik ve dans guruplar?n?n yan? s?ra Brezilya?dan Konut M?cadelesi ??in Ulusal Hareket?ten Anselmo Schwertner de kat?ld?.
Konut sorununu kapitalist emperyalizme ba?layan Schwertner, gerek kamuya gerekse de ?zele ait olsun, kullan?lmayan t?m yap?lar?n halk?n konut hakk? ba?lam?nda kullan?ma sunulmas? gerekti?ini, kendilerinin bu gibi yerleri i?gal ederek halk konutu haline getirdiklerini belirtti.
?ili?den gelen Meli Witran Mapu Ve Purrun Adkintun Dans Grubu ?yeleri, ?ok uluslu tekellerin k?rsal topraklar?n mineral ve su y?n?nden zengin b?lgelerini ele ge?irerek halk? betonla?m?? kentlere g??e mecbur b?rakt???n?, kendi gruplar?n?n bu gibi insanlardan olu?tu?unu ve eserleriyle Mapuche halk?n?n sorunlar?n? dile getirdiklerini belirttiler.
Latin Ate?i Dans Grubu ?yeleri ise ?zellikle ?a ?a ?a ve salsa danslar?n?n orijinalitesinin emperyalist kapitalist zihniyetlerce bozuldu?unu, ticaret metas? haline getirildi?ini, bozulmu? bu t?r eserlerin kendi salsa ve ?a ?a ?a danslar?yla alakas?n?n olmad???n? a??klayarak danslar?, ger?ek halleriyle T?rkiye halk?na sunacaklar?ndan mutluluk duyduklar?n? ve bunu sa?layan BEKSAV?a te?ekk?r ettiklerini belirttiler. Konu?malardan sonra sunulan m?zik g?sterileriyle a??klama sona erdi. Festival 23 A?ustos?ta Ankara, 26 A?ustos?ta Bursa, 30 A?ustos?ta ?zmir, 2 Eyl?l?de Adana, 5 Eyl?l?de Diyarbak?r ve 8 Eyl?l?de ?stanbul?da ??er g?nl?k s?relerle b?lge halklar?yla bulu?acak.(?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net