23 Ağustos 2007 00:00

ABD ter?r? alt?nda ya??yoruz

Helen John, ?ngiltere?de Greenhamn Common ?ss??n?n n?kleer silahlardan ar?nd?r?lmas? i?in m?cadele eden ?ngiliz kad?nlar?ndan biri.

Paylaş

Helen John, ?ngiltere?de Greenhamn Common ?ss??n?n n?kleer silahlardan ar?nd?r?lmas? i?in m?cadele eden ?ngiliz kad?nlar?ndan biri. ?ngiltere?deki ABD ?slerine kar?? yapt??? eylemlerden dolay? defalarca tutukland? ve yarg?? ?n?ne ??kt?. Ge?ti?imiz g?nlerde 70 ya??na giren John, ekim ay?nda yeniden mahkeme kar??s?na ??kar?lacak. ?ngiltere'de 1 Ocak 2006?da y?r?rl??e giren "ter?r" yasalar?n? ihlal etmekten yarg?lanacak "ilk ?ngiliz kad?n?" olacak John ile Stockholm?da g?r??t?k.
"Bug?n hepimiz, t?m insanl?k ne oldu?unu tam olarak anlayamadan, ABD?nin ter?r? alt?nda ya??yoruz" diyen John, "ABD uzay? silahland?rmak i?in tarihte e?ine rastlan?lmayacak askeri harcamalarda bulunuyor. 2020 y?l?nda ayda ilk askeri ?ss?n? kurmay? hedefliyor. Ay?, askeri ?slerle, uzay? da silahlarla donatacak. B?ylelikle istedi?i ?lkeyi kolayl?kla uzaydan vurabilecek" diye konu?uyor.

ABD ?sleri ve n?kleer silahlara kar?? m?cadeleye nas?l ba?lad?n?z?
Kocam ve ?ocuklar?mla birlikte Londra?da ya??yorduk. Daha sa?l?kl? bir ortamda ya?amak amac?yla Wales?e ta??nd?k. Ama ?ok ge?meden sa?l?kl? bir b?lgeye ta??nmad???m?z? anlad?k. B?lgeye n?kleer at?klar g?meceklerdi. Buna ?ok k?zd?m. Hem?ire oldu?um i?in n?kleer at?klar?n insanlar ve do?a ?zerindeki olumsuz etkilerini g?rebiliyordum. Atom silahlar?na kar?? m?cadele eden bir grup i?ine girerek aktif olarak m?cadeleye ba?lad?m.

?ngiltere'de Greenhamn Common ?ss??n?n n?kleer silahlardan ar?nd?r?lmas? i?in m?cadele veriyorsunuz. Bu m?cadeleyi biraz anlat?r m?s?n?z?
ABD?nin, Londra d???ndaki bir ?sse uzun menzilli f?zeler yerle?tirece?ini duyduk. Bunun ?lkede ya?ayan t?m insanlar i?in ?ok b?y?k bir tehlike olabilece?ini biliyorduk. "Women for Live on Earth" adl? bir grup olu?turduk. Bir toplant?da ?sse y?r?yerek gitmeyi kararla?t?rd?k. 1981 y?l?nda ellerimizde pankratlarla k?ylerden ge?erek ?sse do?ru y?r?d?k. 10 g?n sonra ?sse vard?k. D?rd?m?z kendimizi ?ss?n giri?indeki parmakl?klara zincirledik. ?nce polisler daha sonra da, Savunma Bakan? geldi. ?ss? terk etmemizi istediler. Gece, ?ste kalmam?z halinde tecav?ze u?rayabilece?imizi dahi s?ylediler. H?k?metin ve devletin bizleri koruyamayaca??n? anlad?k. Hep birlikte ABD b?y?kel?li?inine giderek iltica talebinde bulunduk. ?ngiliz medyas? eylemimizi g?rmezlikten geldi. Halk, eylemimizi Do?u Alman bas?n? ba?ta olmak ?zere yabanc? bas?ndan ??rendi. Eylemlerimiz, ?ss?n kapat?ld??? 1993 y?l?na kadar s?rd?.

Daha sonra ne yapt?n?z?
1993 y?l?nda Menwith Hill ?ss??n?n yak?nlar?ndaki Otley?e ta??nd?k. Buras? ?ste ?al??an askerlerin ?ocuk ve aileleri i?in okullar?n ve ma?azalar?n bulundu?u bir Amerikan kasabas?. Menwith Hill gibi ABD?nin ?lkemizde 35 ?ss? var. ?ngiltere Savunma Bakanl??? bu ?slerin ?ngiltere?nin denetiminde oldu?unu ve savunma ama?l? kullan?ld???n? s?yleyerek halk? kand?rmaya ?al???yor. ?slere RAF (Royal Air Force) tabelas? as?lm?? ve ?ngiliz polisleri d?? g?venli?i sa?l?yor. Ama ABD, bu ?sleri ?lkeleri i?gal etmek amac?yla kullan?yor. Bu ?sler sayesinde ABD d?nyan?n b?y?k bir k?sm?n? dinliyor. ?sler casusluk ama?l? kullan?l?yor. Ben ba?lang??ta sanayi casuslu?u yap?ld??? i?in ?slere kar?? ??k?yordum. ?ngiliz firmalar?n?n iflas etmesinden ve i??ilerin i?siz kalmas?ndan ?sleri sorumlu tutuyordum. Ama daha sonra 2. D?nya Sava?? s?ras?nda toplama kamplar?nda ya?ayan tutsaklarla g?n?m?zdeki durum aras?nda benzerlikler oldu?unu g?rd?m. O zaman insanlar telller ve duvarlarla ?evrili toplama kamplar?nda toplan?yordu.
Bug?n hepimiz, t?m insanl?k ne oldu?unu tam olarak anlayamadan, ABD?nin ter?r? alt?nda ya??yoruz. ABD uzay? silahland?rmak i?in tarihte e?ine rastlan?lmayacak askeri harcamalarda bulunuyor. 2020 y?l?nda ayda ilk askeri ?ss?n? kurmay? hedefliyor. Ay? askeri ?slerle, uzay? da silahlarla donatacak. B?ylelikle istedi?i ?lkeyi kolayl?kla uzaydan vurabilecek.

?ngiltere?nin, ABD yanl?s? politikalar izlemesinin nedenleri nelerdir?
?kinci D?nya Sava???n? s?ras?nda ?ngiltere yak?ld?, y?k?ld?. Ekonomik olarak da iflas?n e?i?ine geldi. ?lkeyi yeniden yap?land?rmak i?in ABD?den ?ok b?y?k bor?lar almak zorunda kald?. Borcumuzun en son taksidini ge?en y?l?n aral?k ay?nda ?dedik. Ekonomik olarak ba??ml? oldu?umuz i?in ABD, ?lkemizi ?slerle donatt?. H?k?met tersini iddia etse de bu ?slerde ?ngiltere?nin en k???k bir hakimiyeti ve denetimi yok. ?ngiltere d?? politikada da ABD yanl?s? bir tutum izliyor, ABD ile birlikte ?lkeleri i?gal ediyor.

Ekim ay?nda yarg?lanacaks?n?z. Bu konu hakk?nda bilgi verelebilir misiniz?
Evet, ge?en y?l 1 Nisan?da y?r?rl??e giren "anti-ter?r yasalar?"n? ihlal etmekten yarg?lanaca??m. SOCPA ad? verilen yeni yasa, polise geni? yetkiler tan?yor. ?sse izinsiz girenlere 10 y?l hapis cezas? verilmesini ?ng?r?yor. Polise de ate? etme yetkisi veriyor. Yasa, 13 ?ss? kaps?yor. Bunlardan 10?u ABD, 3?? de NATO ?sleri. Yasa ayr?ca, ABD?nin sava? politikas?n?n savunulmas? ve desteklenmesi amac?yla haz?rland?. Bunu protesto etmek amac?yla yasan?n ??kt??? g?n, ?sse izinsiz girdi?im i?in g?zalt?na al?nd?m ve hakk?mda dava a??ld?. (Stockholm/EVRENSEL)
Murat Kuseyri
ÖNCEKİ HABER

Banglade? durulmuyor

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa