Fotoğraf: Evrensel

CIA, su?u eski ba?kana att?

Amerikan Merkezi Haber Alma ?rg?t? CIA i?erisinde y?r?t?len bir soru?turmada, eski Ba?kan George Tenet ve yard?mc?lar?n?n, 11 Eyl?l sald?r?lar? ?ncesinde El Kaide tehditlerine kar?? yeterince haz?rl?k yapmad?klar? gerek?esiyle ele?tirildi?i ortaya ??kt?.


Amerikan Merkezi Haber Alma ?rg?t? CIA i?erisinde y?r?t?len bir soru?turmada, eski Ba?kan George Tenet ve yard?mc?lar?n?n, 11 Eyl?l sald?r?lar? ?ncesinde El Kaide tehditlerine kar?? yeterince haz?rl?k yapmad?klar? gerek?esiyle ele?tirildi?i ortaya ??kt?. ?rg?te y?nelik ciddi bir ele?tiri yap?lmazken haz?rlanan raporda CIA m?fetti?i, sald?r?lar?n engellenmesi noktas?nda bir hata olmad???n?, ancak El Kaide?ye kar?? bir ?nlem al?nmad???n? belirtti.
Su?lama, CIA m?fetti?i John Helgerson taraf?ndan Haziran 2005?te tamamlanan ve Kongre?nin onaylad??? yasayla kamuoyuna a??klanan bir raporda yer al?yor. Helgerson, eski CIA ba?kan?n? 11 Eyl?l sald?r?lar? ?ncesi El Kaide?yle m?cadeleye y?nelik kapsaml? bir strateji geli?tirmemekle su?luyor. Su?lamalar? reddeden Tenet ise raporun tamamen yanl?? oldu?unu; bahsedilen d?nemde El Kaide?yle m?cadeleye y?nelik kapsaml? bir planlar? oldu?unu savundu. Tenet 2004?te istifa etmi?ti. ABD Ba?kan? George Bush, ayn? y?l Tenet?e, ?lkesinin sivillere verdi?i en y?ksek ni?an olan ?zg?rl?k madalyas?n? takm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net