Fotoğraf: Evrensel

THY?de g?r??ecek bir ?ey kalmad?

THY y?netiminin dayatmalar?ndan geri ad?m atmamas? nedeniyle h?k?metin g?revlendirdi?i arabulucular?n g?r??mesinden de bir sonu? ??kmad?.


THY y?netiminin dayatmalar?ndan geri ad?m atmamas? nedeniyle h?k?metin g?revlendirdi?i arabulucular?n g?r??mesinden de bir sonu? ??kmad?. Arabulucular?n Hava-?? ve THY y?netimi ile yapt??? ayr? ayr? g?r??melerin ard?ndan, taraflar ?nceki g?n bir araya geldi. 11 saat s?ren g?r??meden ise sonu? ??kmad?.
Toplu i? s?zle?mesi g?r??melerinin anla?mazl?kla sonu?lanmas? ?zerine ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Murat Ba?esgio?lu ba?kanl???nda Ankara?da yap?lan toplant?da olu?turulan Kamu ??verenleri Sendikas? Genel Sekreteri Adnan ?i?ek ve ?al??ma Genel M?d?r? Sadettin Aky?l?dan olu?an heyet, ?nceki g?n saat 13.00?te THY Genel M?d?rl??? binas?na geldi. Heyetin, THY y?neticileri ile yapt??? g?r??meye, Hava-?? Sendikas? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in ve beraberindeki heyet de kat?ld?. Yakla??k 11 saat s?ren toplant?da i?veren kesimini ise THY Y?netim Kurulu Ba?kan? Candan Karl?tekin, Ba?kan Vekili Hamdi Top?u ve THY Genel M?d?r? Temel Kotil temsil etti.
Geli?me yok
Toplant? ??k???nda gazetecilere a??klama yapan Ay?in, maddeler ?zerinde g?r???ld???n? belirterek, ?Herhangi bir sonu? yok? dedi. Toplant?da yap?lan tart??malar? yetkili kurullar?na g?t?receklerini ifade eden Ay?in, g?r??melerin devam edip etmeyece?inin belli olmad???n? s?yledi. Ay?in, bir gazetecinin, ?Anla?ma umudu var m??? sorusuna ?Hay?r, hi?bir geli?me yok? yan?t?n? verdi. ?THY y?netimi bir art?r?mda bulundu mu?? sorusu ?zerine de Ay?in, ?Hay?r? dedi.
?Her ?eyi g?r??t?k?
THY Y?netim Kurulu Ba?kan? Karl?tekin ise tekrar bir araya geleceklerini belirterek, ?u anda yorum yapamayaca??n? s?yledi. Bir gazetecinin, ?Atilay Bey, ?Geli?me yok? diyor, siz ne diyorsunuz?? sorusu ?zerine Karl?tekin, ?Ne dedi?ini ben bilemem, yorumlayamam? diye konu?tu.
?Siz, g?r??melerin devam?na taraftar m?s?n?z?? sorusuna da Karl?tekin, ?G?r???lecek bir ?ey kalmad? art?k. Her ?ey netle?ecek. Her ?eyi g?r??t?k? yan?t?n? verdi.
Karl?tekin, ?Bir geli?me oldu mu peki?? ?eklindeki soru ?zerine de ?unlar? s?yledi: ?Geli?me olmaz olur mu? ?nemli olan, bu geli?me i?i s?zle?meyi ba??tlamaya yetecek mi, yetmeyecek mi meselesi ayr? bir konu. Geli?me oldu, ?ok hassas bir noktaday?z. Birtak?m ?eyleri riske edemem. Pamuk ipli?ine ba?l?. ?n?allah, m?spet neticelenir.? (EKONOM? SERV?S?)
???ilerin talepleri
 • ?lk alt? ay i?in y?zde 23.9 zam. Di?er alt? aylar i?in ger?ekle?en enflasyon art? 5 puan. K?dem ?cretlerine seyyanen, i?/u?u? ?cretlerine ise y?zdelik zam.
 • Belirli s?reli ?al??anlar?n ?cret, izin ve sosyal haklar?n?n kadrolu ?al??anlarla ayn? seviyeye getirilmesi
 • Evlenme yard?m? 880 YTL, yemek paras? 10 YTL, sosyal yard?m 200 YTL, kre? yard?m? 500 YTL, emzirme yard?m? 440 YTL, ?l?m yard?m? 2 bin 700 YTL, i? kazas? maluliyet yard?m? 7 bin 200 YTL, yolluk 35 YTL
 • idari maddelerde ?al??anlar?n kazan?lm?? haklar?n? ve i? g?vencesini koruyan
 • Ta?eron kabul edilmemesi
 • Keyfi tayinlerin ?nlenmesi
 • ?al??ma d?zeninin, saatlerin ve dinlenme s?relerinin uluslararas? standartlara g?re belirlenmesi
  ??verenin talepleri
 • 1. y?l i?in y?zde 10 zam. ?kinci y?l i?in 2006-2007 aras? ??kan enflasyon art? 1 puan. 2008?de enflasyon olmas? halinde ise art?? yok.
 • Belirli s?reli ?al??anlarla ilgili talepleri reddetti.
 • Evlenme yard?m? 250 YTL, sosyal haklar 120 YTL, kre? yard?m? 450 YTL, emzirme yard?m? 200 YTL, ?l?m yard?m? 400 YTL, i? kazas? maluliyet yard?m? 3 bin YTL, yolluk 33 YTL.
 • Ta?eron dayat?yor
 • Tayin uygulamas?n?n devam etmesi
 • Esnek ?al??ma dayat?l?yor
  www.evrensel.net