PETK?M?le ilgili endi?eler var

Ekonomi Muhabirleri Derne?i ?zmir ?ubesi, Alia?a Ticaret Odas??n? ziyaret ederek ?Alia?a?y? nas?l bir gelecek bekliyor? konulu bir toplant? ger?ekle?tirdi.


Ekonomi Muhabirleri Derne?i ?zmir ?ubesi, Alia?a Ticaret Odas??n? ziyaret ederek ?Alia?a?y? nas?l bir gelecek bekliyor? konulu bir toplant? ger?ekle?tirdi.
Toplant?da Alia?a?n?n T?rkiye?nin ?nemli sanayi b?lgelerinden biri oldu?u belirtilerek, gelecekte de ba?ta Alia?a Organize Sanayi B?lgesi?ndeki yat?r?mlar olmak ?zere deniz ticareti, liman, demir ?elik, petrokimya ve enerji yat?r?mlar?n?n artaca?? belirtildi.
Toplant?da ayr?ca, PETK?M?in y?zde 51 hissesini alan firman?n ne yapaca?? ile ilgili endi?eler bulundu?u da dile getirildi. Alia?a Ticaret Odas? Ba?kan? Adnan Saka, PETK?M?i alan firman?n Alia?a?da ne yapaca??n? ortaya koymas? gerekti?ini belirterek, ?Buraya yat?r?m?n devam etmesi, at?l vaziyette b?rak?lmamas? gerekiyor. ?ran?da, Suriye?de do?al gazdan kuyu ba??nda petrokimya ?reten tesisler var. E?er alan ki?iler oralarda ?retim yap?p buralar? antrepo olarak kullanmaya kalkarsa, ?ok b?y?k sak?nca do?ar? dedi.
PETK?M Genel M?d?r Muavini Hayati ?zt?rk de PETK?M?in ana fabrikas? olan etilen fabrikas?n?n 520 bin ton mevcut kapasite ile d?nya ortalamas?n?n ?zerinde bir kapasiteye sahip oldu?unu ifade ederek, PETK?M?e kimya sekt?r?ne hammadde sa?layacak bir rafineri kurulmas?n?n iyi olaca??n? ifade etti.
1 milyon ton gemi s?k?lecek
Toplant?da konu?an Gemi Geri D?n???m Sanayicileri Derne?i 2. Ba?kan? Mustafa Erdil, ABD, Fransa ve di?er NATO ?yesi ?lkelerde y?zlerce sava? gemisinin s?k?lmek ?zere bekledi?ini belirterek, ?Hurda olarak d???nd???m?zde 2012 y?l?na kadar s?k?lecek olan be? milyon ton gemi var. Bu b?lgedeki demir-?elik fabrikalar?n?n yakla??k bir y?ll?k hammadde ihtiyac? bu rakam. Niye biz bunun 1 milyon tonunu almayal?m? ?eklinde konu?tu. Ayr?ca, Alia?a?daki Nemrut Liman??na y?lda d?rt bin geminin geldi?i belirtilerek, b?lgede bir tersane olmas? gerekti?i ve Dikili?den Fo?a?ya kadar olan k?y? ?eridinin planlanmas? gerekti?i gibi g?r??ler ifade edildi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net