23 Ağustos 2007 00:00

?apa T?p??n ta??nmas?na tepki

?apa T?p Fak?ltesi?nin Halkal??ya ta??nmak istenmesine sa?l?k emek?ileri tepki g?sterdi.

Paylaş

?apa T?p Fak?ltesi?nin Halkal??ya ta??nmak istenmesine sa?l?k emek?ileri tepki g?sterdi. T?rk Tabipleri Birli?i Ba?kan? Gen?ay G?rsoy, ?niversite y?netiminin bu karar? tek ba??na almamas? gerekti?ini belirterek kamu hastanelerinin ?ehir merkezlerinde ula??lmas? kolay olan yerlerde olmas? gerekti?ini vurgulad?. G?rsoy, ??apa?n?n b?y?me olanaklar? ?ok s?n?rl?. Bu konuda hakl?lar ama hastaneler kolay ula??m?n sa?land??? bir yerde olmal?. ?apa T?p b?yle bir yerde. Halkal??da bu kolayl?k olmayacak? dedi. Y?K Yasas? gere?i rekt?rl???n diledi?ini yapma hakk? oldu?unu s?yleyen G?rsoy, ?Bu hukuki yollar? kullanmayaca??m?z anlam?na gelmez? diye konu?tu.
Kentsel D?n???m
SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli ise ?apa T?p Fak?ltesi?nin ?Kentsel D?n???m Projesi? kapsam?na uygun olarak ta??nmak istendi?ini s?yledi. ?ehir merkezlerinin yoksullardan ve kamudan temizlenmek istendi?ine dikkat ?eken Beydilli, ?Oray? ta??yacaklar ve muhtemelen yerine ?st tabakan?n i?ine yarayacak bir al??veri? merkezi yapacaklar? dedi. Beydilli, ??al??anlar ve hastalar a??s?ndan ula??m imkan?n?n olmad??? bir yere ta??man?n hi?bir faydas? olmayacak? diye konu?tu.
?stanbul ?niversitesi Rekt?rl???nden yap?lan a??klamada ise, ?fak?ltelerin nakli ile ilgili karar mekanizmas?n?n ancak Y?ksek??retim Kurulu taraf?ndan sonu?land?r?labilece?i belirtildi. (?stanbul/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

606 ??retmen kadrosu bo? kald?

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa