606 ??retmen kadrosu bo? kald?

Ba?bakan Erdo?an??n da kat?l?m?yla a??klanan ??retmen atamalar?nda kadrolar doldurulamad?.


Milli E?itim Bakanl???, 19 bin 394 ??retmeninin atamas?n? ger?ekle?tirdi. Atama sonucunda 606 kadro bo? kald?. ??retmen atamas? dolay?s?yla Milli E?itim Bakanl??? (MEB) taraf?ndan bir t?ren d?zenlendi. T?rene Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an da kat?ld?. MEB, ilk atama bi?imiyle 9 bin 300, a??ktan ve a??ktan ilk atama bi?imiyle 250, kurumlar aras? yeniden ve kurumlar aras? ilk atama bi?imiyle 100, milli sporculardan beden e?itimi alan?na ayr?lan 350 olmak ?zere toplam 10 bin kadrolu ??retmen atamas? ile 10 bin s?zle?meli ??retmen kadrosu ay?rm??t?.
2007-2 ??retmen atamalar? i?in ilk atamaya 40 bin 515, a??ktan atamaya 1534, kurumlar aras? atamaya 1605 olmak ?zere toplam 43 bin 654 ki?i ba?vurdu. ?lk atamada 39 bin 309, a??ktan atamada 1227, kurumlar aras? atamada ise 1135 ??retmen aday?n?n ba?vurusu kabul edildi.
Yap?lan atama i?lemi sonucunda MEB kadrolu 9 bin 287, s?zle?meli 9 bin 807, a??ktan 203 ve kurumlar aras? 97 olmak ?zere 19 bin 394 ??retmen atad?. Buna g?re, 20 bin ??retmen kadrosundan 606 kadro bo? kald?.
Atama sonu?lar?, bakanl???n personel.meb.gov.tr internet adresinden ??renilebilecek.
Kadrolu ??retmenli?e atananlar atama tarihinden itibaren, s?zle?meli ??retmen olarak g?revlendirilenler ise 3 Eyl?l 2007 tarihinden itibaren atand?klar? il milli e?itim m?d?rl?klerine ba?vurarak g?revlerine ba?layabilecekler. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net