Bu e?k?ya d?nyay? her yerde de?ifre etmeliyiz

Gen?lerin, i?sizlik y?z?nden su?a meyilli hale gelmesine mi yanal?m; sular?m?z?n dahi yabanc?lara sat?lmas?na m??


??siz kalaca??m? nereden bilebilirdim ki!?. Okulu bitirdim tam iki y?l oldu. Hele dedim bir ?ans?m? KPSS?den yana deneyeyim. 91 ald?m ve atanamad?m. ??nk? s?zde benim bran??mdan sadece T?rkiye genelinde 15 ki?iye ihtiya? varm??.
Ama ?z?r dilerim, tabii ki T?rkiye?de benim bran??ma ihtiya? yok; buras? T?rkiye. Fizik T?rkiye?nin neyine can?m. T?rkiye?nin bu kadar din k?lt?r ??retmenine ihtiyac? varken, Kuran kursu ??reticilerine, imam hatiplere, Arap?a ??retmenlerine ihtiya? varken, fizik gibi gereksiz bir ders i?in neden ??retmen al?ns?n ki!?. Dinsiz mi olaca??z bu saatten sonra? Tamam Irak halk?na bomba atan, onlar? s?rekli etnik ve mezhepsel bo?azla?malarla birbirine k?rd?ran ABD ile i?birli?i yapt?k. Ama din iman da laz?m can?m. B?yle yapmal?y?z ki g?rs?n, M?sl?manlar nas?l M?sl?man olurmu?. ?man g?c?yle memleket nas?l sat?l?rm??.
Sorunlar o kadar dall? budakl? g?r?n?yor ki neyi dillendirece?ini bilemiyor insan. E?itimin yeni yeni s?navlar sonucunda art?k iyice rant kap?s? haline gelip, devasa rakamlar?n d?nmesine mi yanal?m; sa?l???n ayn? ?ekilde rant haline gelmesine mi yanal?m? Gen?lerin, i?sizlik y?z?nden her an biraz daha su? i?lemeye meyilli hale gelmesine mi yanal?m; sular?m?z?n dahi yabanc?lara sat?lmas?na m?? ?imdiye kadar kendimi Alevi K?rt san?yordum ama de?ilmi?im; annem ve babam beni kand?rm??, Ermeniymi?im. Kand?r?ld???ma m? yanay?m; ABD kar??tl???n?n bu kadar y?ksek oldu?u bir ?lkede, ABD?cilerin yeniden iktidar olduklar?na m?? Yani neresinden tutsan elinde kalan bir sistem. Art?k biz, ?lkemizi sorunlar?yla de?il g?zel ?eyler ile anmak istiyoruz. Bir ayd?n?m?z?n da dedi?i gibi, ??lkemizi mecbur oldu?umuz i?in de?il ger?ekten b?yle oldu?u i?in sevmek istiyoruz?. Maddi ko?ullarda birlikte olan bir?ok etnik unsurdan olu?an ?lkemizde, art?k manevi ko?ullarda da birlikte olmak istiyoruz. Kan ?zerinden siyaset yap?lmamas?n? istiyoruz. Emek?ilerin, ac?ndan ?ld?rmeyen ama doyurmayan ?cretlerden kurtulmas?n? istiyoruz.
Bunun da ancak birle?ik m?cadele ile olaca??n?n bilincindeyiz. O y?zden bize s?rekli yeni m?cadele alanlar?n? g?steren, bize rehberlik eden EMEK PART?S??nin etraf?nda toplanmal?y?z. Gazetemizi birilerine okutmal?y?z. Bu e?k?ya d?nyay? her yerde de?ifre etmeliyiz.
Sayg?lar?mla.
Ali ?ore? Sinemillio?lu
www.evrensel.net