Ayazma?da Kentsel d?n???m?n sefaleti

Ayazma?da Kentsel D?n???m Projesi kapsam?nda y?k?lan evlerin enkaz?nda ?ad?rlarda ya?ayan 22 aile, sefalet i?inde ya?amlar?n? s?rd?rmeye ?al???yor


?stanbul?da ?kitelli?ye ba?l? Ayzama?da Kentsel D?n???m Projesi nedeniyle ocak ay?nda evleri y?k?lan ancak ev kiras? ?deyecek paralar? olmad??? i?in enkazlar?n?n ?st?ne ?ad?r kuran 22 ailenin sefaleti her y?n?yle artarak devam ediyor.
?rne?in evlerin bulundu?u tepenin alt taraf?ndaki dereden akan kanalizasyon ve fabrika at?klar?, ?imdi asfalt yola ta?m?? ve oradan ak?yor, pislikten ?ocuklar?n v?cutlar?nda yaralar ??km??. Ayazma?ya doktorlar gelip, re?ete yaz?p geri gitmi?ler. Oysaki Ayazmal?lar ekme?i bile zor bulduklar?n? s?yl?yorlar. T?m bunlar yetmiyormu? gibi Ayazma?ya 20 A?ustos Pazartesi g?n? y?k?m ekipleri gelmi? ve bu hafta i?i ?ad?rlar?n y?k?laca??n? s?ylemi?ler. Ayazmal? ?imdi ne yapaca??n? bilmeden panik i?inde bu y?k?m? nas?l engelleyece?ini d???n?yor. Oysa onlar?n tek iste?i ?ocuklar? ile berber rahat i?inde ya?aya bilecekleri bir yuva.
?Tek iste?imiz bir yuva?
4 ?ocu?u olan Birg?l Ayd?n, sadece ya?amak istediklerini s?yl?yor. ?ocuklar?n?n k???n ortas?nda evleri y?k?ld??? i?in ge?ti?imiz y?l okula gidemedi?ini belirten Ayd?n, ?ocuklar?n?n bu sene okuldan uzak kalmas?n? istemedi?ini bildirdi. Tek isteklerinin bir yuva oldu?una de?inen Ayd?n, ? Bize bodrum da olsa bir yuva versinler. ?ocuklar?m daha peri?an olmas?n? dedi. Kiral?k evlere bakt?klar?n? belirten Ayd?n, ancak ev sahiplerinin ?ocuklar?n? kabul etmedi?ini s?yledi. ?ocuklar?n? hi?bir yere b?rakamayaca??n? ifade eden Ayd?n, ?ok zor durumda olduklar?n? dile getirdi. ?ad?rda ya?aman?n ?ok zor oldu?unu vurgulayan Ayd?n, ?ad?ra akrep, fare, b?cek girdi?ini bu nedenle de korkudan yatamad?klar?n? s?yledi. 17 A?ustos?ta belediye ekiplerinin ?ad?rlar?n? y?kmak i?in geldi?ini belirten Ayd?n, ?Belediye ekiplerini g?r?nce v?cudum titremeye ba?lad?. ?ad?r? y?kmas?nlar diye belediye ba?kan?n?n yard?mc?lar? Ahmet Gedik ve H?seyin Oflaz?a yalvaracakt?m. Ayaklar?n?n alt?n? ?pecektim, belki bize birka? ay daha zaman verirler diye. Yeter ki ?ad?rlar?m?z? y?kmas?nlar, ?ocuklar?m daha da peri?an olmas?n. Bizi sadece bir eve yerle?tirsin. Biz Bedava otural?m demiyoruz, kiram?z? ?deriz? ?eklinde konu?tu.
?Peri?an oluyoruz?
4 ?ocuk annesi Saime Korhan ise, art?k belediye ba?kan?n?n ad?n? bile a??zlar?na almak istemediklerini s?yledi. ?ad?rlarda ?ok peri?an olduklar?n? belirten Korhan, ikametgahlar? olmad??? i?in ?ocuklar?n? okula kaydettiremedi?ini ifade etti. ?ocuklar?n hepsinin hasta oldu?una de?inen Korhan, para olmad??? i?in ?ocuklar? doktora g?t?remediklerini s?yledi. Yard?m i?in Ayazma?ya doktorlar?n geldi?ini ancak onlar?n da re?ete yaz?p gitti?ine de?inen Korhan, ?Ben de k?zd?m re?eteleri y?rtt?m att?m. Para yok ki ila? alal?m, biz re?eteyi ne yapal?m. K???k o?lum geceleri sanki b?y?k bir adam gibi h?r?lt?l? sesler ??kar?yor. K?z?m zat?rree oldu ama doktora g?t?remedim? dedi. Kocas?n?n belediyede temizlik i??isi oldu?unu s?yleyen Korhan, 500 YTL maa?la hem ila? al?p hem de kira veremeyeceklerini s?yledi. K???n ?ocuklar?n?n ve kendilerinin hasta olaca??n? vurgulayan Korhan, ?Bize de ev sahipleri gibi bir ev versinler, kiram?z? ?deyelim yoksa k???n hepimiz hasta olup ?lece?iz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Eylem Lodos
www.evrensel.net