Gen? i??iler, ??reniyor, ??retiyor

Kimi bor? alarak, kimi y?ll?k iznini kullanarak Dikili Bulu?mas??na kat?lan gen? i??iler, kamptan memnun


Dikili Gen?lik Bulu?mas? ?lkenin d?rt bir yan?ndan lise ve ?niversite ??rencilerinin yan? s?ra de?i?ik mesleklerden gen? i??ileri de bir araya getirdi. Kimi y?ll?k iznini kamp zaman?na denk getirmi?, kimi aylarca ?ncesinden iznini alm?? kimi ise izin alamad??? i?in i?ten ayr?lm??. Kampa kat?lan i??i gen?ler yap?lan toplant? ve sohbetlerde ?al??ma ko?ullar?n? ve m?cadele olanaklar?n? tart??t?.
Y?l boyu yo?un bir tempo ile k?t? ?artlarda ?al??an gen?ler kampta y?l?n yorgunlu?unu atma f?rsat? buldu. ?e?itli b?lgelerden gelen i??iler arkada?lar?yla y?z y?ze gelmenin yan? s?ra ??rencilerle de sohbet etme f?rsatlar? yakalayan gen? i??iler, yo?un i? temposunda vakit ay?ramad?klar? k?lt?rel faaliyetlerle dolu bir 10 g?n ya??yorlar. Yap?lan at?lye ?al??malar?nda yeteneklerini geli?tiren gen? i??iler, ihtiya?lar?n? birlikte kar??layarak kolektif ya?am?n en g?zel ?rneklerini sergilerken ?lkenin K?rt sorunu, demokratikle?me, sendikas?zla?t?rma gibi temel sorunlar? ile ilgili etkinliklerde tart??malara kat?ld?lar. Gen? i??iler, kendi deneyimlerini farkl? alanlardaki arkada?lar?na aktararak s?n?f m?cadelesinin ??retilerini payla?t?lar.
?Ben de orada olmal?y?m?
Kampa ?stanbul Merter?den kat?lan Hasret Mut, aylar ?ncesinden patronuyla konu?arak y?ll?k iznini kamp tarihine denk getirmi?. ?lkokul 5. s?n?f? bitirip bir triko at?lyesinde i?e ba?layan Mut, bir daha okuluna geri d?nememi?. Triko sekt?r?nde y?ll?k izinlerin sezon sonu olan k?? aylar?na denk geldi?ini belirten Mut, patrondan g??l?kle on g?nl?k izin alabildi?ini s?yledi. ??yerinden izin almas?n?n ard?ndan s?ran?n ailesinin iznine geldi?ini ifade eden Mut, ?Kamp? bana arkada?lar?m anlatt?. Ben de orada olmal?y?m dedim. ?zin almam hi? de kolay olmad?. Tabii ?ad?rda yatt???m?z i?in hasta oldum fakat ?u an halimden memnunum? diye konu?tu. ?al??t??? 6 y?l boyunca neredeyse hi? tatil yapamad???n? s?yleyen Mut, y?ll?k izinlerinin k?? aylar?na denk gelmesi nedeniyle evden ??kamad???n? kaydetti. Kampa i??ilerin kat?lmas?n?n ?ok ?nemli oldu?unu vurgulayan Mut, i??i gen?lerin bir araya geldi?i toplant?ya kat?ld???n? belirterek, ?T?rkiye?nin her yerinden gelen i??i arkada?larla konu?tuk. Ve ben bu toplant?da g?rd?m ki hepimizin sorunlar? ve istekleri ayn?? diye konu?tu.
Gece yar?lar?na kadar mesai yaparak
Adanal? in?aat i??isi Ali Tekteke ise kampa kat?labilmek i?in gece yar?lar?na kadar ?al??m??. Babas? ile birlikte fayans i?lerinde ?al??an Tekteke, sabah babas?yla ba?lad??? mesaisini kamp ?cretini kar??lamak i?in ald??? ba?ka bir i?te, ?? ay boyunca gece yar?s?na kadar ?al??arak bitirmi?. Babas?n?n i?lerinin aksayaca?? endi?esiyle kampa kat?lmas?na engel olmaya ?al??t???n? belirten Tekteke, ?Babam izin vermeyince ben de i?ten ayr?ld?m? dedi. Kamp?n kendisine eksik hissetti?i ?zg?veni kazand?rd???n? ifade eden Tekteke, ?Drama at?lyesine kat?larak tiyatro dersi ald?m. Kampta Tuzla tersanesi i??ileri ile sohbet etme f?rsat? buldum. Deneyimlerimizi payla?t?k. Benim i?in ?ok faydal? oldu. Burada ?zg?r oldu?umu hissettim? dedi.
?Eski i?yerimden bor? ald?m?
Kampa Adana?dan kat?lan kundura i??isi 18 ya??ndaki C?neyt Y?lhan da i?ten ayr?lanlardan. Kundura imalat? sekt?r?nde ?al??ma ko?ullar?n?n ?ok esnek oldu?unu s?yleyen Y?lhan, i? oldu?unda ?al???p, olmad???nda ise bo? kald?klar?n? belirtti. Kampa gelmeden ?nce yeni bir i?e ba?lad???n? ve iki g?n ?al??t?ktan sonra izin alamayaca??n? anlad??? i?in i?ten ayr?ld???n? s?yleyen Y?lhan, kamp ?cretini kar??layabilmek i?in eski i?yerinden bor? ald???n? s?yledi.
Adana?daki arkada? ?evresinde de payla??m? ya?ad???n? ifade eden Y?lhan, ?Ama burada farkl?, daha b?y?k bu payla??m. Kampta tamamen farkl? bir d?nya ile kar??la?t?m. Kamp bitti?inde ilk i?im burada ya?ad?klar?m? arkada?lar?ma anlatmak ve onlar?n bir sonraki kampa kat?lmas?n? sa?lamak olacak? dedi. (Dikili/EVRENSEL)
Buzda??n?n g?r?nmeyen k?sm?n? da g?stermeli
Galatasaray ?niversitesi ??retim G?revlisi Rag?p Duran, gazetemiz Yaz? ??leri M?d?r? Fatih Polat ve Gazeteci Mehmet G????n kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen ?Medya, Demokrasi ve Tekelle?me? s?yle?inde, halk? merkeze alan halk gazetecili?inin as?l g?revinin buzda??n?n g?r?nmeyen k?sm?n? halka g?stermek oldu?u s?ylendi.
Gazetecilerin haberi de?meden ve yeterince ara?t?rma yapmadan haberle?tirdi?ini ifade eden Rag?p Duran; k???k gazetelerde bunun bilin?siz yap?ld???n?, b?y?k medya kurulu?lar?nda ise kas?tl? ve bilin?li bir ?ekilde yap?ld???n? s?yledi. ?Medya, hakiki ger?e?i kendi mikserinden ge?irerek insanlara servis yap?yor? diyen Duran, ??nemli olan, mikseri kimin kulland???. Ayd?n Do?an??n gazetelerinde kendisinin vergi borcuyla ilgili olarak haberler g?remiyoruz. Di?er gazeteler yaz?yor. As?l g?rev, buzda??n?n g?r?nmeyen k?sm?n? halka g?stermektir.?
Gazetemiz Yaz? ??leri M?d?r? Fatih Polat ise, son zamanlarda gazetelerde yay?nlanan haberler ?zerinden ?rnekler vererek medya ve sermaye ili?kisi ?zerine konu?tu. Medya patronunun i?erisinde bulundu?u siyasi ili?kilerin, gazete edit?rlerine de yans?d???n? belirten Polat; b?lgedeki k?y yakma olaylar?na sermaye bas?n?n?n yer vermedi?ini s?yledi. Polat ayr?ca; G?ndem, Birg?n ve Evrensel gibi gazetelerin, halk? merkeze alarak yay?n yapt???n? s?yledi.
G?ncel haberlere ili?kin de?erlendirmelerde bulunan Mehmet G????n konu?mas?n?n ard?ndan s?yle?i soru-cevap ?eklinde devam etti.
Kad?n ve kapitalizm
Dikili Gen?lik Kamp??nda d?zenlenen Kad?n ve Kapitalizm Paneli?ne de Ankara SBF?den Aylin Ak?ay ve Anadolu ?niversitesi ??retim ?yesi Yasemin ?akar kat?ld?. Panelde, ?Medya ve Kad?n? konulu sunum yapan Aylin Ak?ay, televizyon yay?nlar?nda emek?i ve yoksul kad?nlar?n ya?am?n?n yer almad???n? vurgulayarak, televizyon dizileri ?zerinden emek?i kad?nlar?n kendi ya?amlar? ile dizilerdeki karakterler aras?nda bir k?yaslama yapmak zorunda b?rak?ld???n? dile getirdi. Ak?ay bu durumun yoksul kad?n?n ya?ad??? s?k?nt?lar? kabullenmesine yol a?t???n? dile getirdi. Yasemin ?akar ise; kapitalizm krizden kurtulmak i?in uygulad??? neoliberal politikalar?n eme?in ?rg?ts?zle?mesine ve sendikas?zla?maya neden oldu?unu bunun sonucunda da ucuz emek g?c?n?n ortaya ??kt???n? belirterek, kad?nlar?n ucuz ve yedek i?g?c? olarak g?r?ld???n? ifade etti. Kampta, gen?lerle, ?Anadolu Uygarl?klar?? konulu s?yle?i yapan Yazar-Mimar Vedat Demirkol da Anadolu?da bulunan 14 milyon y?ll?k ?Kenya pitek?s? isimli canl?n?n bunun en b?y?k kan?t? oldu?unu belirtti. Demirkol, Homotopies denilen atalar?m?z?n 60 bin y?l ?nce Afrika?dan Anadolu ve Avrupa?ya yay?ld???n? ifade etti.
?ampiyonun ?d?l? karpuz
Can Y?cel Kafe sponsorlu?unda yap?lan Futbol Turnuvas? sonu?land?. Final ma??nda rakibi Toh?ldan Spor?u 5-4?l?k skorla ma?lup eden Hayat Spor ?ampiyon oldu. Ma??n ilk yar?s?n? 4-0?l?k galibiyetle kapatan Hayat Spor 2. yar?da so?uk terler d?kse de ma?? 5-4?l?k skorla almas?n? bildi. Toh?ldan Spor ise kontrol? 2. yar?da ele ge?irmesine ra?men ma?? kazanamay?p ?ampiyonluk hayallerini bir sonraki kampa erteledi. Ma? sonras? Hayat Spor futbolcular?, galibiyetlerini denize atlayarak kutlad?lar. Tak?m ad?na a??klama yapan Okan G?ler ve ?lker ?evik; ?B?t?n olumsuzluklara ve hakemlerin taraf tutmalar?na kar??n ?ok iyi oynad?k. Birbirimizi tan?masak da tak?m ruhu olu?turduk ve ortaya g?zel bir oyun ??kard?k? dediler. Hayat Spor, ?ampiyonluk ?d?l? olan 17 kiloluk karpuz kupay? Mustafa Yal??ner?in elinden ald?.
Gen?ler ?airlerle bulu?tu
Dikili?de gen?lerle bulu?an ayd?nlara ?nceki g?n ?air ??kr? Erba? da kat?ld?. Naz?m ?iiri ?zerine yap?lan panele kat?lan Erba? sonra da ?iir kitaplar?n? imzalamak ?zere okurlar?yla bulu?tu. Trafik kazas? ge?irmi? bir genci ayakta kar??layarak imzal? kitap hediye eden Erba? ?iirleriyle gence moral verdi. Erba?, gen?lere, ?politika, edebiyat, m?zik gibi alanlarla ilgilenmeleri ve bu kampta ??rendikleri payla??m? gittikleri yerlere ta??ma? mesaj?n? verdi.
?Naz?m ?iiri ?zerine? adl? panelde G?ls?m Cengiz ve M?sl?m ?elik de yer ald?. Naz?m Hikmet?in d?nya ?airi olmas?n?n nedenlerini gen?lerle payla?an G?ls?m Cengiz ?Anlamak gideni ve gelmekte olan?? dizesi e?li?inde Naz?m??n ge?mi? ve gelecekle yo?rulan ?iir anlay???n? tan?tt?. Panelde Naz?m Hikmet?in geni? tema zenginli?i i?inde ?demir, makine, a?l?k, kavga? gibi s?zc?klere yeniden hayat kazand?rarak kendisinden sonraki neslin do?al bir ??retmeni oldu?una da de?inildi.
www.evrensel.net