?Ordu ak?ll?ysa parlamenter s?rece m?dahale etmez?

?ngiliz Guardian gazetesi, T?rkiye?de son 50 y?l i?inde ordunun 4 kez h?k?met devirdi?ini belirterek, Abdullah G?l??n cumhurba?kanl??? konusunda ?Ordu ak?ll?ysa parlamenter s?rece m?dahale etmez? yorumunda bulundu.


?ngiliz Guardian gazetesi, T?rkiye?de son 50 y?l i?inde ordunun 4 kez h?k?met devirdi?ini belirterek, Abdullah G?l??n cumhurba?kanl??? konusunda ?Ordu ak?ll?ysa parlamenter s?rece m?dahale etmez? yorumunda bulundu.
?ngiltere?nin sayg?n gazetelerinden Guardian, ba?yaz?s?n? T?rkiye?deki cumhurba?kan? se?imine ve onun uluslararas? alanda yarataca?? etkilere ay?rd?. Ba?yaz?da, beklenmedik bir ?ey olmazsa, ?bir zamanlar ?slamc?l?kla fl?rt eden? Abdullah G?l??n cumhurba?kan? olaca?? vurguland?. Ba?yaz?da, G?l??n s?z konusu makama adayl???n? ilk koydu?u nisan ay?nda, kendisini Mustafa Kemal Atat?rk??n laik devrimlerinin koruyucusu olarak kabul eden ve G?l??n h?l? ?slamc? bir g?ndemi oldu?undan ??phelenen ordunun, bu adayl??a muhalefet etti?i kaydedildi. Bu nedenle erken se?ime gidildi?ini hat?rlatan gazete, se?imlerde AKP?nin galip geldi?ini vurgulad?.
?T?rkiye?de ordunun son 50 y?lda 4 h?k?met devirdi?ini? hat?rlatan Guardian, G?l??n cumhurba?kan? adayl??? s?reci konusunda ise ?Ordu ak?ll?ysa parlamenter s?rece m?dahale etmez? de?erlendirmesinde bulundu. Ba?yaz?da, b?yle bir geli?menin ya?anmas? halinde bunun hem ordunun kendisi i?in, hem T?rkiye i?in ve hatta M?sl?man d?nyas?n?n kalan? i?in de iyi olmayaca?? ifade edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net