T??K, memuru bor?lu ??kartt?

Toplu g?r??mede a??klanan T??K rakamlar? ?Pes? dedirtti. T??K?e g?re a?l?k s?n?r? 222, yoksulluk s?n?r? ise 570 YTL


Kamu-Sen ve Memur-Sen ile h?k?met aras?nda s?rd?r?len toplu g?r??menin ???nc? oturumunda, T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) a?l?k ve yoksulluk rakamlar? ele?tirildi. T??K?e g?re a?l?k s?n?r? 222, yoksulluk s?n?r? ise 570 YTL.
Toplu g?r??me d?n Ba?bakanl?k?ta, Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet Ali ?ahin ba?kanl???nda ger?ekle?tirildi. Cumhurba?kanl??? se?imi nedeniyle ikinci oturumda yar?m kalan, enerji, tar?m ve orman, imar, ula??m ve diyanet i?kollar?na ili?kin sunumlar yap?ld?.
Toplant?da, mali ve sosyal haklar ile ge?mi? d?nemlerde ba??tlanan protokollerin ne kadar?n?n uyguland???n? inceleyen iki komisyonun raporlar? sunuldu. T?H?S Genel Sekreteri Adnan ?i?ek ba?kanl???ndaki Demokratik ve Sosyal Haklar Komisyonu?nun raporu, ?i?ek?in ?stanbul?da THY s?zle?me g?r??mesine kat?ld??? gerek?esiyle ertelendi.
?Mali ve Sosyal Haklar? raporunda ??cretlerin iyile?tirilmesi? ba?l?kl? b?l?mde yer alan T??K hesaplar? ise ?Bu kadar?na da pes? dedirtti. T??K?in yapt??? ara?t?rmada ?4 ki?ilik bir ailenin 2007 y?l? i?in tahmini de?erlere g?re a?l?k s?n?r? 222 ve yoksulluk s?n?r? ise 570 YTL?dir? dendi. Kamu-Sen haz?rlad??? raporda a?l?k s?n?r?n? temmuz ay? itibariyle 862, yoksulluk s?n?r?n? ise 1135 YTL olarak g?sterirken, Memur-Sen?in Gazi ?niversitesi?ne yapt?rd??? ara?t?rmada, a?l?k s?n?r? 796, yoksulluk s?n?r? 1146 YTL olarak yer ald?.
Raporda ayr?ca Kamu-Sen?in, ?860 YTL?yi ge?memek ?zere, bu tutar?n alt?nda maa? alanlara en fazla 50 YTL iyile?tirme zamm?? ?nerisinin Maliye Bakanl????nca m?mk?n g?r?lmedi?i de kaydedilerek, ?Bu ?nerinin 350 bin personeli kapsad???, maliyetinin de 210 milyon YTL oldu?u? ileri s?r?ld?.
Mali ve sosyal haklara ili?kin bu rapora ili?kin de?erlendirme, 28 A?ustos Pazartesi g?n? yap?lacak oturumda ele al?nacak.
Toplant?da, Devlet Personel Ba?kanl????nda, Toplu G?r??me Daire Ba?kanl??? olu?turulmas?na ili?kin tasla??n haz?rland???, ancak yasa ??kana kadar, Y?ksek ?dare Kurulu alt?nda, Toplug?r??me Takip ve ?zleme Komisyonu olu?turulmas? karar? al?nd?. Komisyonun gereklili?ini Memur-Sen Genel Ba?kan? Ahmet Aksu, ??mza alt?na al?nan kararlar?n ne kadar?n?n uyguland???n?n takibi gerekiyor. ??nk? ba?ka h?k?metin karar?ym?? gibi ilgili kurumlar cevap vermiyor. Bu bir ciddiyetsizliktik? s?zleriyle ifade etti.
Toplant?da, enerji i?kolundaki ?zelle?tirme karar?ndan vazge?ilmesi, ?zellikle ?zelle?tirme ma?duru ?al??anlar aras?ndaki stat? farkl?l?klar?n?n giderilerek, personelin b?t?nle?tirilmesi, fazla mesailerin art?r?lmas?, demiryollar?ndaki personelin, y?lda iki kez ?permi? ad? verilen ?cretsiz seyahat hakk?ndan yararland?r?lmas? gibi talepler dile getirildi.
Toplant?da, Maliye b?rokratlar?n?n y?zde 4 enflasyon hedefi oran?nda zam verilece?ine ili?kin haberlere yalanlama getirmedikleri de belirtilerek, bir yandan g?r??meler devam ederken, bir yandan bu t?r a??klamalar?n yap?lmas? ele?tirildi.
4. oturumu bug?n
Raporlar?n sunuldu?u g?r??me sonras? Kamu-Sen Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, Memur-Sen Ba?kan? Ahmet Aksu ve Bakan Mehmet Ali ?ahin bas?n?n kar??s?na ??kt?.
Bakan ?ahin, 15 g?nl?k toplu g?r??me s?recine ba?l? olmaks?z?n, y?l boyu ?al??acak, Ba?bakanl?k M?ste?ar? ba?kanl???ndaki Y?ksek ?dare Kurulu?na ba?l? bir komisyon kurma karar? ald?klar?n? s?yledi. Komisyonun, karar alt?na al?nan konular?n ger?ekle?me durumlar?n? izleyerek, y?l i?inde de toplant?lar yapaca??n? ifade eden ?ahin, mali ve sosyal haklarla ilgili maddeyi ise pazartesi g?n? g?r??eceklerini s?yledi. Konfederasyonlar?n taleplerini ilettiklerini, de?erlendirmek i?in makul s?re istedi?ini belirten Bakan ?ahin, ??lgili bakan arkada?larla, ?nerilerin 2008 mali b?t?e a??s?ndan de?erlendirmesini yapaca??z? dedi.
G?r??menin 4. oturumu bug?n saat 09.30?da ba?layacak. ?zelle?tirme ma?durlar?n?n da g?r???lece?i bu oturuma, ?zelle?tirme ?daresi?nden yetkililer kat?lacak. Ayr?ca demokratik ve sosyal haklar ve ge?mi?te imza alt?na al?nan konular?n ger?ekle?me oranlar?na ili?kin raporlar da g?r???lecek. (Ankara/EVRENSEL)
Postac?lar adalet istiyor
Memur-Sen?e ba?l? Birlik Haber-Sen ?yesi postac?lar, Yenimahalle Posta ??lemi Merkezi ?n?nde yapt?klar? eylemle dayan?lmaz hale gelen sorunlar?n?n ??z?lmesini istedi.
Postac?lar ad?na a??klama yapan Birlik Haber-Sen Genel Ba?kan? H?samettin ?anal, PTT emek?ilerinin gece g?nd?z, ya?mur kar demeden hizmet ?retti?ini; para transferi, fatura tahsilat?, elektrik, su, do?al gaz, sigorta i?lemleri, bilet sat???, internet eri?im paketi, mektup, koli, kargo gibi bir?ok hizmeti halka sundu?unu hat?rlatt?. Emek?ilere zorunlu, ?cretsiz fazla mesai yapt?r?ld???n?, kefalet paralar?n?n tamam?n?n faiz uygulanarak ?denmedi?ini belirten ?anal, bir postac?n?n en fazla 12 kilo ta??mas? gerekirken bug?n ?al??anlar?n 30 kilo y?k ta??mak zorunda b?rak?ld???na dikkat ?ekti.PTT emek?ilerinin i? yo?unlu?undan dolay? meslek hastal?klar?na yakaland???n?, 5 bin yeni personel al?nmas?n? isteyen ?anal, maa? skalalar?n?n zaml? olarak yeniden d?zenlenmesini, y?lda iki ikramiye verilmesini istedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net