KESK insanca ya?anacak ?cret istedi

KESK, AKP H?k?metinin toplu g?r??menin 3?nc? g?n?nde ?oyun?a devam etti?ini belirterek, emek?ilerin beklentisinin y?zdelik zamlar de?il, insanca ya?anabilecek bir ?cret oldu?unu kaydetti.


KESK, AKP H?k?metinin toplu g?r??menin 3?nc? g?n?nde ?oyun?a devam etti?ini belirterek, emek?ilerin beklentisinin y?zdelik zamlar de?il, insanca ya?anabilecek bir ?cret oldu?unu kaydetti.
KESK?ten yap?lan a??klamada, AKP?nin IMF ile yapt??? anla?malar sonucunda 3?er y?ll?k b?t?eler ?er?evesinde zamlar belirledi?i ve zamlar?n emek?ilerin yoksullu?unu giderek derinle?tirdi?i vurguland?. A??klamada, H?k?metin enflasyon hedefine dayal? zam anlay???n?n uygulanamaz oldu?unu kaydedilerek, sokaktaki enflasyon ile h?k?metin a??klad??? enflasyon rakamlar? aras?ndaki farka dikkat ?ekildi. Enflasyon fark? kar??s?nda olu?an kay?plar?n telafi edilmedi?i ve b?y?meden emek?ilerin pay?na d??en gelirin artmad???n?n alt? ?izilen a??klamada, ?mevcut ?cretlendirme ve zam sisteminin de?i?tirilerek, kamu emek?ileri i?in insanca ya?ayacak temel ?cret, (kira, yak?t, ?ocuk ve aile yard?m? hari?) 1.150 YTL olarak olarak belirlenmeli ve bu asgari tutar ?zerinden k?dem ve di?er ?cret kalemleri eklenerek maa? tespiti yap?lmal?d?r? denildi.
H?k?met?in bir an ?nce toplu g?r??me ?oyun?unundan vazge?erek, toplu s?zle?me masas?na oturmas? talep edilen a??klamada, toplu g?r??melere kat?lan konfederasyonlara da toplu g?r??me masas?ndan ?ekilme ?a?r?s? yap?ld?.
TMMOB eylem yapacak
?te yandan, TMMOB ?yeleri, kamuda ?al??an ve emekli m?hendis, mimar ve ?ehir planc?lar?n?n taleplerini kamuoyuna duyurmak amac?yla bug?n K?z?lay YKM ?n?nde eylem yapacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net