?stanbul ?ubeler Platformu Sanovel?i ziyaret etti

?stanbul ?ubeler Platformu ?yeleri, Petrol-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve direni?e ge?en Sanovel i??ilerine destek ziyareti yapt?.


?stanbul ?ubeler Platformu ?yeleri, Petrol-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve direni?e ge?en Sanovel i??ilerine destek ziyareti yapt?.
?ubeler Platformu ad?na konu?an Yol-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Ali Akda?, ?Uzun bir s?redir bir araya gelemiyorduk. Art?k yeniden topland?k ve ilk olarak Hava-???e, sonra da sizleri ziyarete geldik? diye konu?tu. Sermayenin sald?r?lar?n?n yo?unla?t??? bir d?nemde emek?ilerin de bu sald?r?lar kar??s?nda birle?mesi gerekti?ini vurgulayan Akda?, bu fikirle yeniden bir araya geldiklerini ve birlikte m?cadeleyi y?kselteceklerini kaydetti.
Sendikal? olman?n g?n ge?tik?e zorla?t???n?, yasalar?n ?rg?tlenmenin ?n?nde engel oldu?unu belirten Akda?, ?Sanovel i??ileri olarak 82 g?nd?r sendikal? olmak i?in direniyorsunuz. Bu ge? kalm?? bir ziyaret oldu?u i?in ?z?r diliyoruz. Bundan sonra ?stanbul ?ubeler Platformu olarak yan?n?zda olaca??z? diye konu?tu.
?Patron, tazminat teklif ediyor?
Petrol-?? Trakya ?ube Ba?kan? Tekin Ak?n ise yapt??? konu?mada, ?stanbul ?ubeler Platformu?nun yeniden bir araya gelmesinin i??i s?n?f? i?in ?ok ?nemli oldu?unu, bu duruma ?ok sevindi?ini s?yledi. Sanovel i??ilerinin m?cadelesi hakk?nda bilgi veren Ak?n, Sanovel Fabrikas??n?n, ila? sekt?r?nde sendikas?z ?al??an 2-3 fabrikadan biri oldu?unu s?yledi. Kamuoyunda olu?an tepkilerden dolay? patronlar?n 80 g?n?n ard?ndan sendikay? g?r??meye ?a??rd???n? belirten Ak?n, ?Ancak sendikay? h?l? kabul etmiyor. Direni?te olan i??ilerin tazminatlar?n? vermeyi teklif ediyor. G?r??meler devam ediyor? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net