Fotoğraf: Evrensel

EMEK G?NL??

 • Abdullah G?l, Cumhurba?kanl??? se?imi i?in destek turlar?n? h?zl? bir ?ekilde halletti.


  Abdullah G?l, Cumhurba?kanl??? se?imi i?in destek turlar?n? h?zl? bir ?ekilde halletti. Tarafs?z bir cumhurba?kan? olaca??n? anlatarak sendikalar, patron ?rg?tleri, odalar ve meslek ?rg?tlerinden destek almak i?in yo?un bir mesai yapt?. Gitti?i yerlerden, birka? yer hari? y?z? g?lerek d?nd?. Cumhurba?kanl??? i?in gitti?i sendikalar?n ba??nda yer alan T?rk-??, Hak-??, Memur-Sen gibi konfederasyonlar, G?l?? kap?da kar??lad?lar ve ?i?eklerle u?urlad?lar. Demokrasiye bak hele, cumhurba?kan? aday? sendikalara gidiyor, destek istiyor. Ne i?in, h?k?metin onaylad??? yasalar ?ankaya?dan daha ?abuk ge?sin diye. A??zlardan ??kan s?zlere bak?l?rsa, bu ?? konfederasyondan tam destek alm?? g?r?n?yor. Di?er sendikalar taleplerini iletmi? ve tarafs?z bir anlay?? sergilemelerini istemi?ler. Patron ?rg?tleri kapal? kap?lar ard?nda ne konu?tular bilinmez ama, muhtemelen be? y?ll?k AKP H?k?meti d?nemindeki uygulamalar?n devam etmesini, ?ankaya makam?n?n buna hizmet edecek bir tutum sergilemesini istemi?lerdir. Zaten se?im ?ncesi patronlar?n huzuruna ??k?p s?z vermi?lerdi.
  Patron ?rg?tleri bildi?i yolda y?r?yorlar ve G?l?? destekliyorlar. Peki sendikalara ne oluyor? Sanki be? y?ld?r ?lkede i??i ve emek?iler i?in her ?ey yoluna girmi? gibi, a?l?k ve yoksulluk yok gibi, i?sizlik ortadan kalkm?? gibi a??rlay?p ?i?eklerle u?urluyorlar. Ele?tirimiz niye g?r??t?klerine de?il elbet, g?r??mede yap?lan ve s?ylenenleredir. Ya biz bu ?lkede ya?am?yoruz, ya da ger?ekten AKP H?k?meti, i??i ve emek?iler i?in gecesini g?nd?z?ne katarak onlar?n daha rahat ve refah i?inde ya?amas? i?in ?al??m??, ?imdi de sendikalar bunun kar??l???nda, ?Siz bu kadar ?al??t?n?z, yoruldunuz,emek verdiniz, s?ra bizde? diyerek G?l?e destek veriyorlar.
  ?imdi AKP H?k?meti?nin be? y?ll?k kimi icraatlar? i?in makaray? geriye sararak bir g?z atal?m, bakal?m sendikac?lar?m?z buna ne diyecekler. 4857 say?l? k?lelik yasas?n? ??karan kimlerdi? ?? G?vencesi Yasas? diye ??kar?lan ve i? g?vencesi aldatmacas?n?n sonras?nda i?ten at?lan i??ilerin fabrika ?nlerinde aylarca s?ren direni?lerinin sebebi nedir? ?zelle?tirme; ya ?Babalar gibi satar?m? diyen kimdi, hangi h?k?metin bakan?yd??
  ?zelle?tirme yoluyla ?lkenin sanayisini tekellere pe?ke? ?ekmek i?in Meclis?te gece g?nd?z ?al??an ve patronlar?n takdirini kazananlara tam destek veriliyor, bu nas?l bir mant?kt?r? ??sizlik her ge?en y?l kademeli olarak art?yor. Asgari ?creti a?l?k s?n?r?n?n alt?nda tutarak, milyonlarca i??inin asgari ?cretle s?r?nmesini kimler ve nas?l ola?an hale getirdi? Sosyal G?venlik Yasas? ile emekli olmak i?in gerekli prim g?n say?s?n? kim art?r?yor? Yirmi be? y?l ?al??an ve sosyal g?vence isteyen i??ileri kim kambur olarak g?r?yor? Sa?l??? ve e?itimi kim paral? hale getiriyor? ???ilerin birikimi olan SSK hastanelerine kim bir ??rp?da el koydu? K?dem tazminat?na g?z diken h?k?met kim? Tar?m? kim ??kertip d??a ba??ml? hale getirdi? Dolar artamad?, benzin nas?l ?? kat?na ??kt?? Din t?ccarl??? yap?p halk? kand?ranlar kimler, K?rt sorununu kim ??zm?yor, ABD ve AB emperyalistleri ile i?li d??l? olan ve onlar?n her iste?ini emir kabul eden kimler?...
  Bunlar ?o?alt?labilir. Ama sendikalar bunlar? bilmiyorlar m?? Elbette biliyorlar. Ama bunlar da yetmiyorsa ?imdi makaray? h?zla sar?p bug?ne getirelim. Hava-??, Harb-?? ve Haber-?? sendikalar? niye greve gidiyor, kamu emek?ileri niye sokakta? Tar?m i??ileri neden kitlesel trafik kurban? oluyor?
  B?t?n bunlar? AKP H?k?meti yapt? diyorsan?z, bu ne perhiz, ne lahana tur?usu demek hakk?m?z. ?Yok senin dedi?in gibi de?il, AKP H?k?meti bunun tersini yapt? ve onun i?in h?k?metin ve sermayenin ikinci adam? G?l?e cumhurba?kanl??? i?in destek veriyoruz? diyorsan?z s?yleyecek bir ?ey yok. Bence G?l ?ankaya?ya gitti?i g?n, siz de kendisinden, ?ankaya?da bir g?rev isteyin; b?ylesi daha iyi olur. ??nk? ?z? ve s?z? bir, m?cadeleci sendikac?lar gerekiyor.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net