Fotoğraf: Evrensel

nakliyat

  • Almanya?dan u?a?a binen bir kad?n, k?pe?ini bir sepet i?inde, inince almak ?zere kargoya verir.


    Almanya?dan u?a?a binen bir kad?n, k?pe?ini bir sepet i?inde, inince almak ?zere kargoya verir. 2 saat sonra u?ak ?stanbul?a inince ?nce kargo a??l?r ve k?pe?in ?ld??? ortaya ??kar. Havaalan?ndaki m?d?r, kargoya konan hayvan?n ?lmesi halinde cezai i?lem uygulanaca??n? bildi?inden kara kara d???nmeye ba?lar. Personelden biri atlar ve bu k?pe?in ?ok benzerinin onlar?n mahallesinde oldu?unu ve kad?n? 15 dakika bekletebilirlerse onu getirip ?l? k?pekle de?i?tirebilece?ini s?yler. Nitekim ?yle yap?l?r ve ?l? k?pe?in tasmas? yenisine tak?l?r. Bu arada kad?n sab?rs?zlanmaktad?r. 15 dakika sonra kargodan ??kan k?pe?i g?ren kad?n o anda d??er bay?l?r. Alandakiler kad?n?n k?pe?in kendi k?pe?i olmad???n? anlad??? i?in bay?ld???n? d???n?rler. Kad?n kendine gelince olay ortaya ??kar. Kad?n zaten Almanya?dan k?pe?inin ?l?s?n? getirmektedir...
    www.evrensel.net